പ്രാർത്ഥന – കുട്ടികളുടെ ദിനചര്യ എന്ന കവിത.

പുലരും മുമ്പുണരണ –
മുണർന്നാലേറ്റിരിക്കണം.
ഇരുന്നാൽ കണ്ണടച്ചുള്ളിൽ –
പരദൈവത്തെയോർക്കണം.
അമ്മയെക്കാണണം മുമ്പി –
ലച്ഛനെ തൊഴുതീടണം:
അച്ഛനമ്മകൾ, കാണുന്ന
ദൈവമാണെന്നു മോർക്കണം.
വെളുക്കുമ്പോൾ കുളിക്കണം:
വെളുത്തുള്ളതുടുക്കണം.
വെളുപ്പിൽ ക്ഷേത്ര ദൈവത്തെ –
യെളുപ്പം തൊഴുതെത്തണം.
കാര്യമായ് നിയമം വേണം
കാര്യം വിട്ടു കളിക്കൊലാ!
ധൈര്യം വേണം, പഠിക്കേണ്ടും
കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധവയ്ക്കണം.
കൂട്ടർ കൂടിത്തകർത്തോരോ –
കൂട്ടം കൂടും കിടാങ്ങളിൽ,
കൂട്ടുകൂടൊല്ല,മര്യാദ –
ക്കൂട്ടുകാരോടു ചേരണം.
അറിഞ്ഞുകൊൾവാനാചാര്യൻ
പറഞ്ഞീടുന്നതൊക്കെയും
മറപ്പിലാകൊലാ, നന്നായി
ഉറപ്പിച്ചുള്ളിലാക്കണം.
കളിക്കാൻ വിട്ടിടും നേരം
കളിക്കും മുൻപ് നേടണം;
ഇളിഭ്യനാകൊലാ , പോരിൽ
വിളിപ്പോരെ ജയിക്കണം.
നേരുകേടിൽപ്പേടിവേണം,
നേരുചൊല്ലണമെപ്പോഴും.
ആരും സ്നേഹിച്ചിടുംവണ്ണം
ചേരും വൃത്തിയിൽ നില്ക്കണം.
അന്തിയാകുന്ന നേരത്തു
പന്തിയിൽ ദൈവപൂജനം
സ്വന്തം മനസ്സാൽ ചെയ്യേണം
ഹന്ത ! നാമം ജപിക്കണം
ദൈവഭക്തിയുറപ്പിക്കും
ദേവസ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം,
കേവലം ദൈവമാഹാത്മ്യ –
ഭാവനയ്ക്കിതു സാധനം.
അത്താഴമുണ്ടൊട്ടുനേരം
ഒത്താനന്ദിച്ചു പിന്നെയും
പുസ്തകം നോക്കണം, സ്വസ്ഥം
അസ്തശങ്കമുറങ്ങണം.

-കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ

Paral peru, പരല്പ്പേര് , കടപയാദി ഭൂതസംഖ്യ, ആര്യഭടീയരീതി

ഭാരതീയശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളില് സംഖ്യകളെ സൂചിപ്പിക്കാന് വാക്കുകള് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പരല്പ്പേര്. ഭൂതസംഖ്യ, ആര്യഭടീയരീതി എന്നിവയാണ് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവ. പ്രത്യേകിച്ചു കേരളത്തിലായിരുന്നു പരല്പ്പേര് കൂടുതല് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ക, ട, പ, യ എന്നീ അക്ഷരങ്ങള് ഒന്ന് എന്ന അക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കടപയാദി എന്നും അക്ഷരസംഖ്യ എന്നും ഈ സമ്പ്രദായത്തിനു പേരുണ്ട്. ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് വരരുചിയാണ് പരല്പ്പേരിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ‘കടപയാദി സംഖ്യാക്രമത്തിലുള്ള കലിവാക്യഗണന കൊല്ലവര്ഷത്തിനു മുന്പ് അത്യന്തം വിരളമായിരുന്നു’ എന്ന് കേരളസാഹിത്യചരിത്രത്തില് ഉള്ളൂര് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇതില്നിന്ന് ക്രി. പി. ഒന്പതാം ശതകത്തിനു മുമ്പ് പരല്പ്പേരും കലിദിനസംഖ്യയും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നു കരുതാം.
ഓരോ അക്ഷരവും 0 മുതല് 9 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക നോക്കുക.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ക ഖ ഗ ഘ ങ ച ഛ ജ ഝ
ഞ ട ഠ ഡ ഢ ണ ത ഥ ദ ധ
ന പ ഫ ബ ഭ മ
യ ര ല വ ശ ഷ സ ഹ ള ഴ, റ
അ മുതല് ഔ വരെയുള്ള സ്വരങ്ങള് തനിയേ നിന്നാല് പൂജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വ്യഞ്ജനങ്ങള്ക്കു സ്വരത്തോടു ചേര്ന്നാലേ വിലയുള്ളൂ. ഏതു സ്വരത്തോടു ചേര്ന്നാലും ഒരേ വിലയാണ്. അര്ദ്ധാക്ഷരങ്ങള്ക്കും ചില്ലുകള്ക്കും അനുസ്വാരത്തിനും വിസര്ഗ്ഗത്തിനും വിലയില്ല. അതിനാല് കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിലെ അവസാനത്തെ വ്യഞ്ജനം മാത്രമേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ. വാക്കുകളെ സംഖ്യകളാക്കുമ്പോള് പ്രതിലോമമായി ഉപയോഗിക്കണം. അതായത്, ഇടത്തു നിന്നു വലത്തോട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങള് വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ടുള്ള അക്കങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഗണിതം, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം എന്നിവ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് പരല്പ്പേരിന്റെ പ്രധാന ഉപയോഗം. ക്രി. പി. 15-ാം ശതകത്തില് രചിച്ച കരണപദ്ധതി എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തില് ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പരിധി കണ്ടുപിടിക്കാന് ഈ സൂത്രവാക്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:
‘ അനൂനനൂന്നാനനനുന്നനിതൈ്യ
സ്സമാഹതാശ്ചക്രകലാവിഭക്താഃ
ചണ്ഡാംശുചന്ദ്രാധമകുംഭിപാലൈര്
വ്യാസസ്തദര്ദ്ധം ത്രിഭമൗര്വികസ്യാത്’
അതായത്, അനൂനനൂന്നാനനനുന്നനിത്യം (1000000000000000) വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പരിധി ചണ്ഡാംശുചന്ദ്രാധമകുംഭിപാല (31415926536) ആയിരിക്കും എന്ന്. മൂല്യം പത്തു ദശാംശസ്ഥാനങ്ങള്ക്കു ശരിയായി ഇതു നല്കുന്നു.
കര്ണ്ണാടകസംഗീതത്തില് മേളകര്ത്താരാഗങ്ങള് കടപയാദി സംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തില് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കര്ണ്ണാടകസംഗീതത്തില് 72 മേളകര്ത്താരാഗങ്ങള്ക്കു പേരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു് അവയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ഷരങ്ങള് രാഗത്തിന്റെ ക്രമസംഖ്യ സൂചിപ്പിക്കത്തക്കവിധമാണ്. ഉദാഹരണമായി,
ധീരശങ്കരാഭരണം : ധീര = 29, 29)ം രാഗം
കനകാംഗി : കന = 01 = 1, 1)ം രാഗം
ഖരഹരപ്രിയ : ഖര = 22, 22)ം രാഗം
ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളില് കലിദിനസംഖ്യ സൂചിപ്പിക്കാന് പരല്പ്പേര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, സാഹിത്യകൃതികളുടെ രചന തുടങ്ങിയതും പൂര്ത്തിയാക്കിയതുമായ ദിവസങ്ങള്, ചരിത്രസംഭവങ്ങള് തുടങ്ങിയവ കലിദിനസംഖ്യയായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. മേല്പ്പത്തൂരിന്റെ ഭക്തികാവ്യമായ നാരായണീയം അവസാനിക്കുന്നത് ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യം എന്ന വാക്കോടു കൂടിയാണ്. ഇത് ആ പുസ്തകം എഴുതിത്തീര്ന്ന ദിവസത്തെ കലിദിനസംഖ്യയെ (1712210) സൂചിപ്പിക്കുന്നു.നിത്യവ്യവഹാരത്തിനുള്ള പല സൂത്രങ്ങളും പരല്പ്പേരു വഴി സാധിച്ചിരുന്നു. ജനുവരി തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് മാസങ്ങളിലെ ദിവസങ്ങള് കണ്ടുപിടിക്കാന് കൊടുങ്ങല്ലൂര് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് എഴുതിയ ഒരു ശ്ലോകം:
‘ പലഹാരേ പാലു നല്ലൂ, പുലര്ന്നാലോ കലക്കിലാം
ഇല്ലാ പാലെന്നു ഗോപാലന് ആംഗ്ലമാസദിനം ക്രമാല് ‘
ഇവിടെ പല = 31, ഹാരേ = 28, പാലു = 31, നല്ലൂ = 30, പുലര് = 31, ന്നാലോ = 30, കല = 31, ക്കിലാം = 31, ഇല്ലാ = 30, പാലെ = 31, ന്നു ഗോ = 30, പാലന് = 31 എന്നിങ്ങനെ ജനുവരി മുതല് ഡിസംബര് വരെയുള്ള മാസങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങള് കിട്ടും.

ക്ഷേത്രമില്ലാ ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊട്ടിയൂർ ഐതിഹ്യകഥകൾ

🛕🛕🛕🛕🛕🛕🛕🛕🛕🛕🛕🛕 *ക്ഷേത്രമില്ലാ ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന* *കൊട്ടിയൂർ ഐതിഹ്യകഥകൾ* *തുടർച്ച* *അധ്യായം* 4️⃣ 🕉️🔥🅢🅷🅸🅥🅐🅢🅷🅐🅺🅣🅗🅸🔥🕉️ *വൈശാഖ മഹോത്സവം പുരാവൃത്തം* 🛕🕉️🛕🕉️🛕🕉️🛕🕉️🛕🕉️🛕🕉️ *കൊട്ടിയൂരിൽ വൈശാഖ മഹോത്സവം ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചുരപ്രചാരമുള്ള ഒരു പുരാവൃത്തമുണ്ട് ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ യാഗപൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം ത്രേതായുഗത്തിലും ത്രിമൂർത്തകൾ ഈ പുണ്യഭൂവിൻ കുടിച്ചേരുകയുണ്ടായി ശിവ ശഷ്യരിൽ പ്രധാനിയായ പരശുരാമ മഹർഷിയുടെ തപസ്സും കലിയുമായുള്ള യുദ്ധവുമാണ് യാഗവേദിയിൻ ത്രിമൂർത്തികളുടെ പുനസ്സമാഗമത്തിന് കാരണമായത്* *✍️ ശിവരൂപേഷ്✍️* *വരുണ ഭഗവാൻ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ കേരളക്കരയെ തൻ്റെ വെൺമഴുവെറിഞ്ഞ് പ്രളയജലത്തെ അകറ്റി വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം ബ്രഹ്മഹത്യാ പാവം തീർക്കുന്നതിനും ശിവ പ്രീതി നേടുന്നതിനും വേണ്ടി സഹ്യപർവ്വത പ്രാന്തത്തിൽ യഥായോഗ്യമായ താഴ് വരപ്രദേശം കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള യാത്രയിൽ യാഗഭൂവിലെത്തിച്ചേർന്നു പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ ഈവനഭൂവിൽ ഭാർഗ്ഗവരാമൻ അതികഠിന തപസ്സിലേർപ്പെട്ടു ഉഗ്രതപസ്സ് വളരെക്കാലം നീണ്ടു പോയപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രന് വേവലാതിയായി ദേവ ലേകത്ത് തൻ്റെ സ്ഥനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടുമൊയെന്ന ഭയാശങ്ക മൂലം തപസ്സു മുടക്കുവാൻ കലി ഒരുങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു തപോവനത്തിലെത്തിയ കലി തപോനിഷ്ംകൾ തെറ്റിക്കാൻ പല വിധങ്ങളായ തന്ത്രങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു അതൊന്നും വിജയിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ കഠിനമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ തുടങ്ങി* *✍️ ശിവരൂപേഷ്✍️* **ശല്യം സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ “താപസന് കലിയോട് കലശലായ കോപം വന്നു കലി ബാധിച്ചതുപോലെയായ പരശുരാമൻ കലിയോട് പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധം ചെയ്തു നീണ്ട യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ പരശുരാമൻ കലിലെ പിടിച്ചുകെട്ടി തൻ്റെ ദിവ്യായുധമായ വെൺമഴുവെടുത്ത് നിഗ്രഹിക്കാനൊരുമ്പെട്ടപ്പോൾ ദേവാദികളും മഹർഷിവര്യന്മാരും അവിടെ പാഞ്ഞെത്തി തടയാൻ ശ്രമിച്ചു കലിയെ കൊല്ലരുതെന്ന്* *കേണപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അതൊന്നും പരശുരാമ* *ൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല കലിയെ കൊന്നുകളയുമെന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ സർവ്വലോക വ്യാപികളായ* *ത്രിമൂർത്തികൾ – ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ – യുദ്ധഭൂമിയായിത്തീർന്ന തപോവനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തൻ്റെ ഇഷ്ടമൂർത്തിയായ* *പരമേശ്വരദർശനത്താൽ മനം തെളിഞ്ഞ ശിവഭക്താ ഗ്രേസരൻ കോപം* *വെടിഞ്ഞു* *ത്രിമൂർത്തികൾ കലിയെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പരശുരാമൻ* *വരമായി ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു താൻ* *പ്രളയജലത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്തു** *കേരള ഭൂമിയെ ഒരിക്കലും “ക ലി” ബാധിക്കരുത് ത്രിമൂർത്തികൾ ഒരു ഉപാധിയോടെ വരം നൽകാനും നിബന്ധന അംഗീകരിക്കാനും തയ്യാറായി* *✍️ ശിവരൂപേഷ്✍️* . *ത്രിമൂർത്തികൾ പരശുരാമനോട് തങ്ങളുടെ ഉപാധികൾ പറഞ്ഞു വിശ്രുതമായ ദക്ഷയാഗം നടന്ന പുണ്യസ്ഥലമാണിത് സതീ പരമേശ്വരന്മാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഈ മണ്ണിലുണ്ട് സതീദേവി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത സ്ഥലമാണിവിടം മഹേശ്വരൻ സ്വയംഭൂവായി ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദേവകളുടെയും ഭൂതഗണങ്ങളുടെയും സജീവ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ കണാൻ കഴിയും ദേവഭൂമിയായ ഇവിടെ വർഷം തോറും വൈശാഖ മഹോത്സവം നടത്തണം പരശുരാമൻ ആ വ്യവസ്ഥ ആംഗീകരിച്ചു ത്രീമൂർത്തികൾ വരം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു കലിയെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാക്കി യുഗപുരുഷ വൃഷ്ടി നടത്തി ഈ സമയം അശരീരിയുണ്ടായി ത്രിമൂർത്തികൾ “കൂടച്ചേർ സു പ്രത്യക്ഷ ഭൂതരായ ഊര് ” ആയതിനാൽ ഈ പ്രദേശം കുടിയൂർ എന്നറിയപ്പെടും കാലാന്തരത്തിൽ ” കുടിയൂർ ” കൊട്ടിയൂർ ആയി പരിണമിച്ചു* *✍️ ശിവരൂപേഷ്✍️* *ത്രിമൂർത്തികളുടെ ആവശ്യം ശിരസാവഹിച്ചുകൊണ്ട് വിധി പ്രകാരം ശക്തി ചൈതന്യങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി പർണ്ണശാലകൾ തീർത്ത് യാഗോത്സവസമാനമായ വൈശാഖ മഹോത്സവം നടത്താൻ വേണ്ട എർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു ക്ഷേത്ര സങ്കേതത്തിൻ്റെ രൂപകല്പനയും നിർമ്മാണവും നടത്താൻ വിശ്വകർമ്മാവിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ശ്രീകോവിലിന് നാലു കാതം ചുറ്റ ഉവും ചുറ്റമ്പലത്തിന് പന്ത്രണ് കാതം ചുറ്റളവും പുറംഭിത്തിക്ക് 52 കാതംചുറ്റളവുമാണ് വിശ്വകർമ്മാവ് തയ്യാറാക്കിയ .കണക്ക് പുറംഭിത്തിയുടെ കിഴക്കേ അതിർത്തി താമ്ര ചന്തയും തെക്ക് തൃച്ചല്ലുർ കോട്ടയും പടിഞ്ഞാറ് മാമാക്കുന്നും വടക്കു മാണിയൂർ ഗോപുരവുമാകുന്നു ഈ അതിർത്തികൾക്ക് അകത്തുള്ള പ്രദേശം ” പ്രാരാഷ്ടം” എന്നറിപ്പെടുന്നു പാമ്പറുപ്പാൻ തേടിനു കല്ലൻതോടിനു ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം ശ്രീകോവിലായും കരുതപ്പെടുന്നു പരശുരാമൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഉത്സവമാണിവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും ക്ഷേത്ര ഭരണം രാജാക്കന്മാരെയും താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങൾ കാദളാഖ്യൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്നെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും “കേരള മഹാത്മ്യം 37-ാം അധ്യായത്തിലും ഈ ചിട്ടകൾ പിന്നീട് മുടങ്ങിയതായി 57ാം അദ്ധ്യായത്തിലും കാണുന്നു* *✍️ ശിവരൂപേഷ്✍️* *കാലാന്തരത്തിൽ വൈശാഖ മഹോത്സവം മുടങ്ങാനിടയായി ദുർവ്വാസാവ് മഹർഷിക്ക് എഴിമലയിലെ മാലി എന്ന ബൗദ്ധനാരിമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു മാലിയുടെ നിരന്തരമായ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി മഹർഷി പുത്രനെ രാജ തല്യമായ പദവിയിലേക്കു ‘ത്തി അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു നൽകി അതോടെ കേരളക്കര ബൗദ്ധാതിപത്യത്തിൽ അമർന്നു ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ആരാധാന ക്രമങ്ങളും മുടങ്ങി വൈശാഖ മഹോത്സവവും ഈ കാലയളവിൽ തടസ്സപ്പെട്ടു* *ഈ ദേവ സങ്കേതം കൊടുങ്കാടു മുടി അനേകം ശതാബ്ങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറിച്യൻ്റെ നായട്ടു വേളയിലാണ് ദേവചൈതന്യ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നത്* *✍️ ശിവരൂപേഷ്✍️* *ശങ്കര ചാര്യർ കൊട്ടിയൂരിൽ* 📿📿📿📿📿📿📿📿📿📿📿📿 *കൊട്ടിയൂരിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പൂജാ ക്രമങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ശ്രീ ശങ്കരാചര്യരാണെന്നാണ് പുരാവൃത്തം പൂജാവിധികൾ നിശ്ചയിക്കാൻ കൊട്ടിയൂരിലെത്തിയ ആചാര്യൻ അക്കരേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല അക്കരെ സന്നിധിയിലെ ഒരേ ശിലാഖണ്ഡവും സ്വയംഭൂ ശിലയാകാമെന്നും അത് ചവിട്ടുന്നത് ശിവനിന്ദയാണെന്നു മാണ് ആ അവസരത്തിൽ ശകാര ചാര്യർ അതിനു കാരണമായി പറഞ്ഞത് ആദിശങ്കരൻ മണത്തണയിലെ കുണ്ടേൻ ഗുഹയിൽ ധ്യാന നിരതനായി കഴിഞ്ഞതായി ചരിത്ര വസ്തുകളുണ്ട്* 🕉️🔱🕉️🔱🕉️🔱🕉️🔱🕉️🔱🕉️🔱 *ആത്മീയതയുടെ പാതയിൽ മഹത്തായ അറിവ് പകർന്ന് നൽകിയവരോടുള്ള കടപ്പാട് വിനയപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു👣👏* 🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥 *ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അപകതകളോതെറ്റുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവഭക്തി കണക്കിലെടുത്ത് സദയം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു🙏* 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥

എന്റെയല്ല എന്റെയല്ലയീ കൊമ്പനാനകൾ

“”എന്റെയല്ല എന്റെയല്ലയി കൊമ്പനാനകൾ എന്റെയല്ലീ മഹാക്ഷേത്രവും മക്കളേ!” 

അക്കിത്തം

Gum

അഗജാനനപത്മാർക്കം
ഗജാനനമഹർന്നിശം
അനേകദന്തം ഭക്താനാം
ഏകദന്തം ഉപാസ്മ്യഹേ.

അഗജ= പാർവ്വതി
അഗം = പർവ്വതം /ഗമിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് അഥവാ ആവാത്തത്
അഗത്തിന് ജനിച്ചവൾ = അഗജ
അഗജയുടെ ആനനപത്മത്തിന് അർക്കൻ – മുഖ താമരയെ സന്തോഷത്താൽ വിരിയിക്കുന്ന സൂര്യൻ
പുത്രനായ ഗണപതിയുടെ ദർശന മാത്രയിൽ പാർവ്വതീദേവിയുടെ മുഖം സൂര്യോദയത്തിൽ താമര എന്ന പോലെ വിരിയും എന്നു സാരം
പാർവ്വതീദേവിയുടെ മുഖപത്മത്തിനു സൂര്യനായ ഗജാനനനെ അഹർന്നിശം – പകലും രാവും (അഹസ്സിലും നിശയിലും -എല്ലായ്പ്പോഴും) സാധാരണ സൂര്യൻ പകലാണല്ലോ ജ്വലിക്കുകയും താമരയെ വിരിയിക്കുകയും ചെയ്യുക; ഇവിടെ ഗജാനനനാകുന്ന സൂര്യൻ സദാ ഉദിച്ചുല്ലസിച്ച് പാർവ്വതീദേവിയുടെ മുഖപത്മത്തെ ഉൽഫുല്ലമാക്കി നിർത്തുന്നു എന്നർത്ഥം.
അനേകദന്തം ഭക്താനാം = ഭക്തന്മാർക്ക് അഭീഷ്ടങ്ങളെ അനേകമായിട്ട് ദാനം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ – അനേക ദം തം – ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടങ്ങളെ വാരിക്കോരിക്കൊടുക്കുന്ന അവനെ, ആ ഏകദന്തനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു. ഉപാസ്മി അഹം.

ഇഞ്ചിയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ***

*** ഇഞ്ചിയുടെ രുചി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ ?.ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ ഗുണമുള്ള ഇഞ്ചി മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ദഹനത്തിന് സഹായകമാകുന്ന ഫൈബർ ഇഞ്ചിയിൽ ധാരാളമുണ്ട്. കാര്ബോഹൈഡ്രേറ്റസും പ്രോട്ടീനും നല്ലയളവിൽ ഇഞ്ചിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സെലേനിയം പൊട്ടാസിയം, സോഡിയം, മഗ്നീഷ്യം, അയേൺ പോലുള്ള ശരീരത്തിനു ഗുണകരമായ പ്രതിരോധം തരുന്ന ധരാളം മിനറലുകളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഇഞ്ചി. വിറ്റാമിനുകളും ഇഞ്ചിയിലുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ എയും ബി സിക്സും വിറ്റാമിൻ സിയും ഇഞ്ചിയിൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. ഇഞ്ചിയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നു നോക്കാം. *പുറംവേദനയ്ക്ക് ഉഗ്രൻ ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇഞ്ചി. ഇഞ്ചിനീര് പുരട്ടിയാൽ വേദനയ്ക്ക് ഉടൻ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. അരമണിക്കൂർ പുരട്ടുക. *വയറ്റിലെ ചുട്ടുകത്തലിൽ ഇഞ്ചി നല്ലഫലം ചെയ്യും. ഇഞ്ചിനീരും സമം തേനും അരഗ്ലാസ്സ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ചേർത്തുകുടിക്കുക. * ഗ്യാസ്‌ട്രബിളിന് ഇഞ്ചിയോളം ഗുണംചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ആഹാരവസ്തു വേറെയില്ല. ദിവസവും കറികളിലും മറ്റും ഇഞ്ചി ചേർത്താൽ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ നിഷ്പ്രയാസം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. *മൈഗ്രേൻ തലവേദനയ്ക്കും ഇഞ്ചി ഗുണം ചെയ്യും. ഇഞ്ചിനീര് നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുകയാണ് വേണ്ടത്. *ഇഞ്ചി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ഒവേറിയൻ ക്യാൻസറിനെയും ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ ക്യാൻസറിനേയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇഞ്ചിക്ക് അപാര കഴിവുണ്ട്. *കഫ പ്രകൃതമുള്ളവർ വണ്ണം കുറയുന്നതിന് ഇഞ്ചിനീരും സമം തേനും ഒരുഗ്ലാസ്സ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണംചെയ്യും. രണ്ടുമാസം തുടർച്ചയായി തുടർച്ചയായി കഴിക്കണം. *രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണത്തിന് ഇഞ്ചി തേൻ വെള്ളം നല്ലതാണ്. *തലവേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചിനീര് നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുക. തേനും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത വെള്ളം രണ്ടുപ്രാവശ്യം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക. *മലശോധനയ്ക്ക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിചേർത്ത ചമ്മന്തി ദിവസവും കഴിക്കുക. *ആസ്ത്മയുള്ളവർ ഇഞ്ചി തീർച്ചയായും ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണം. വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്കും രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തും ഇഞ്ചിയും തേനും ചേർത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആസ്ത്മയിൽ വൻ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കും. *എല്ലുകളുടെയും മസിലുകളുടേയുംആരോഗ്യകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇഞ്ചിയുടെ നിത്യോപയോഗം വളരെ ഗുണംചെയ്യും. *തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും സൈനസൈറ്റിസിനും ഇഞ്ചി ഗുണകരമാണ്. ഒച്ചയടപ്പുള്ളവർ ഇഞ്ചി തേൻ ചെറുനാരങ്ങ നീര് സമംചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. *വിശപ്പില്ലായ്മയ്ക്ക് ഇഞ്ചിയും നെല്ലിക്കയും ചേർത്ത ചമ്മന്തി സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുക. ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ ഗുണമുള്ള ഇഞ്ചി നിത്യവും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപെടുത്തുകതന്നെ വേണം. കറികളിലും ഉപ്പേരിയിലും ചമ്മന്തിയിലുമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുക. അതുവഴി പല രോഗങ്ങളേയും നമുക്ക് പടിക്ക് പുറത്തുകടത്താം. ആരോഗ്യമാണ് യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത്. ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ നാം കുറേ ‘പണം’ സമ്പാദിച്ചിട്ടെന്തുകാര്യം ? രോഗങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ആരോഗ്യഅറിവുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക. **സമീർ മൂവായിരത്തിൽ ** **ഹോളിസ്റ്റിക് ചികിത്സകൻ ** **അരീക്കോട് റോഡ്, എടവണ്ണ ** **8086530111, 9496361828**