ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അന്വയക്രമപരിഭാഷാസഹിതം (12 വാല്യങ്ങള്‍) – വിദ്വാന്‍ സി.ജി. നാരായണന്‍ എമ്പ്രാന്തിരി, എസ്സ്.വി. പരമേശ്വരന്‍ « Malayalam eBooks

http://www.malayalamebooks.org/2016/08/srimad-bhagavatam-malayalam-12-volumes/