Film song lines

​*🎻🌷🦋 രാത്രി പാട്ട്🦋🌷🎸*

*ചിത്രം: നിന്നിഷ്ടം എന്നിഷ്ടം(1986)*

*സംവിധാനം: ആലപ്പി അഷറഫ്*

*സംഗീതം: കണ്ണൂർ രാജൻ*

*ഗാനരചന: മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ*

*ആലാപനം: S ജാനകി, KJ യേശുദാസ്*

ഇളം മഞ്ഞിൻ കുളിരുമായൊരു കുയിൽ…

ഇടം നെഞ്ചിൽ കൂടു കൂട്ടുന്ന സുഖം..

ഹൃദയമുരളിയിൽ പുളക മേള തൻ രാഗം..

ഭാവം താളം…രാഗം..ഭാവം താളം…

ഇളം മഞ്ഞിൻ കുളിരുമായൊരു കുയിൽ…

ഇടം നെഞ്ചിൽ കൂടു കൂട്ടുന്ന സുഖം..

ഹൃദയമുരളിയിൽ പുളക മേള തൻ രാഗം..

ഭാവം താളം…രാഗം..ഭാവം താളം…
ചിറകിടുന്ന കിനാക്കളിൽ

ഇതൾ വിരിഞ്ഞ സുമങ്ങളിൽ (2)

നിറമണിഞ്ഞ മനോജ്ഞമാം

കവിത നെയ്‌ത വികാരമായ്…

നീയെന്റെ ജീവനിൽ ഉണരൂ ദേവാ…[ഇളം മഞ്ഞിൻ..]
ചമയമാർന്ന മനസ്സിലെ

ചാരുശ്രീകോവിൽ നടകളിൽ (2)

തൊഴുതുണർന്ന പ്രഭാതമായ്.

ഒഴുകിവന്ന മനോഹരി…

നീയെന്റെ പ്രാണനിൽ നിറയൂ ദേവീ … [ഇളം മഞ്ഞിൻ..]

Posted in Witnessing from in and Out | Leave a comment

tit bits

Optimism

Optimised,m emu, sacred, menu, internet,vsacred , sacred, you hold the world’s wisdom in the palm of your hand –

 the most comprehensive

Religion, mythology, folklore and the esoteric assembled…an incredible value.W 

welcome,largest, free, available, archive, online,largest, dedicated, religion, religions,rwligius,religious,similar, on-line,yoday, today, ensure, scholarship, preserve,purchase, quite place, cyberspace, 

tolerance

Open source for the human souls

Wisdom is priceless

Wisdom is priceless, the sacred-texts DVD-ROM is 

Posted in Witnessing from in and Out | Leave a comment

Motivating

​☃⛄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
            🙏 ശുഭദിനം🙏
ആരേയും നിന്ദിച്ചുകൂടാ.

സഹായിപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ

കൈ നീട്ടിക്കൊടുക്കുക.
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

Posted in Witnessing from in and Out | Leave a comment

April 26 th…Good Morning. Have a Fantastic & motivating day

Image | Posted on by | Leave a comment

April 26 th…Good Morning. Have a Fantastic & Lovely day

Image | Posted on by | Leave a comment

April 26 th…Good Morning. Have a Fantastic day

Image | Posted on by | Leave a comment

April 26 th…Good Morning. Have a Fantastic day

Image | Posted on by | Leave a comment

Love

​പാറ കടുപ്പമേറിയതാണ് എന്നാൽ ഇരുമ്പ് അതിനെ പിളർക്കുന്നു. ഇരുമ്പ് ബലമുള്ളതാണെങ്കിലും തീയ് അതിനെ ഉരുക്കുന്നു. തീ ശക്തിയുള്ളതാണെങ്കിലും വെള്ളം അതിനെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. വെള്ളം ശക്തിയുള്ളതെങ്കിലും കാറ്റ് അതിനെ ബോധിച്ചിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. കാറ്റ് ശക്തിയുള്ളതെങ്കിലും മനുഷ്യന്‌ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. മനുഷ്യൻ ശക്തനെങ്കിലും ഭയം അവനെ തകർക്കുന്നു. ഭയം ശക്തമാണെങ്കിലും സ്നേഹം അതിനെ പുറത്താക്കുന്നു. 
സ്നേഹിക്കുന്നവരാകുക……  സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായത്.

Posted in Witnessing from in and Out | Leave a comment

AN UNUSUAL MEETING

​In response to the invitation for a rather unusual REUNION of all time Greats – 

* Newton said he’d drop in.

* Socrates said he’d think about it.

* Ohm resisted the idea.

* Boyle said he was under too much pressure.

* Darwin said he’d wait to see what evolved.

* Pierre and Marie Curie radiated enthusiasm.

* Volta was electrified at the prospect.

* Pavlov positively drooled at the thought.

* Ampere was worried he wasn’t current enough though alternately none were.

* Audubon said he’d have to wing it.

* Edison thought it would be illuminating.

* Einstein said it would be relatively easy to attend.

* Archimedes was buoyant at the thought.

* Dr Jekyll declined – he said he hadn’t been feeling himself lately.

* Morse said, “I’ll be there on the dot. Can’t stop now, must dash.”

* Gauss was asked to attend because of his magnetism.

* Hertz said he planned to attend with greater frequency in the future.

* Watt thought it would be a good way to let off steam.

* Wilbur Wright accepted, provided he and Orville could get a flight.

* And Dr. Sigmund Freud couldn’t help but give it the slip!

Posted in Witnessing from in and Out | Leave a comment

Positive thinking 6

​🙏   രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരതീയ പൗരാണിക  ചിന്ത….
ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചപോവുമ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അയാൾക്കു തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ടാകും.ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ ജീവിച്ചു പോരുമ്പോൾ അത് അധർമ്മമാണ്,അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ,അത് ശരിയല്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായി അവനറിയുകന്നതും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ചെയ്തേപറ്റു എന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നതുമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പാപമായി പരിണമിക്കുന്നത്.ഇങ്ങനെ സാഹചര്യസംബന്ധിയായി ചില കാര്യങ്ങളാണ് പാപമായി പരിണമിക്കുന്നത്.ഇങ്ങനെ സാഹചര്യസംബന്ധിയായ അറിവുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഋണാത്മകമായി (negative) അവനിൽ രേഖപ്പെടും .അതിലുള്ള അവൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും പശ്ചാത്താപങ്ങളും അവൻ്റെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും മഥിക്കുമ്പോൾ അവനറിയാതെത്തന്നെ ജീവിതക്രമത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റുകയും അത് അവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അനന്തകലകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.അങ്ങനെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ രോഗങ്ങൾ സംജാതമാകുന്നു.🙏

Posted in Witnessing from in and Out | Leave a comment