ക്ഷേത്രാഭിവൃദ്ധി

“ആചാര്യ തപസാ മ്നായ ജപേന നിയമേന ച ഉത്സവേനാന്ന ദാനേന”
ക്ഷേത്രാഭിവൃദ്ധി പഞ്ചധാ’

1)ആചാര്യന്റെ തപസ് (പൂജകന്റെ നിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ പൂജകന്റെ മന്ത്രദീക്ഷ )
2)ജപഹോമാദികൾ
3)ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കീഴ് വ ഴക്കങ്ങളും
4)ഉത്സവം
5)അന്നദാനം
എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്നത്.

Aduppootty Para 7lode

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ N H 17 ദേശീയപാതയിൽ ഏഴിലോഡ് നിന്നു ഏഴിമല റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം കൂടുതൽ പേർക്കും അറിയാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് അടുപ്പൂട്ടിപ്പാറ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ചരിത്ര സ്മാരകമാക്കി സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നു