ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ ടൌണിലെ ഒരു
വലിയ
ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ഷോപ്പിങ്ങിനു
പോയി…
ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം
എടുത്ത് ബിൽ
അടക്കാൻ കൌണ്ടറിൽ ചെന്ന്
തന്റെ പേഴ്സ് തുറന്നു…..!
അപ്പോൾ ആ പേർസിൽ ഒരു TV
റിമോട്ട് ഇരിക്കുന്നത്
കൌണ്ടറിൽ ഇരുന്ന ആൾ
ശ്രദ്ധിച്ചു..!
അയാള് ഉടനെ ആ സ്ത്രീയോട്
ചോദിച്ചു –
“നിങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിനു
പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഇങ്ങനെ
റിമോട്ടും
കൊണ്ട് പോകുമോ ” ?
സ്ത്രീ : എയ് ഇല്ല. ഇന്ന്
ഷോപ്പിങ്ങിനു
പോകാൻ വേണ്ടി എന്റെ
ഭർത്താവിനെ
വിളിച്ചപ്പോൾ അങ്ങേര്
വന്നില്ല..എന്നാപ്പിന്നെ
അങ്ങേര് TV കണ്ടു സുഖിക്കണ്ടാന്നു
ഞാനും കരുതി.
എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ പേർസിൽ നിന്നും
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുത്തു കൊടുത്തു..
.
ഗുണപാഠം : ഭാര്യ എവിടെ പോയാലും
ഭർത്താവും
തുണപോകുക…!
………………………………………
……………
………………………………………
…………………….
ഏതാനും സെക്കണ്ടുകൾക്കുശേഷം
അയാൾ
പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ
എടുത്ത
സാധനങ്ങളെല്ലാം തിരികെക്കൊണ്ട്
പോയി…
സ്ത്രീ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പകച്ചു
നിന്ന്
പോയി.. എന്നിട്ട് അയാളോട്
ചോദിച്ചു
നിങ്ങളെന്താണീ ചെയ്യുന്നത് ?
അയാൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ
ഭർത്താവ്
നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്
ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുവാ
…!
.
ഗുണപാഠം : ഭർത്താവിന്റെ
വിനോദങ്ങൾക്കും പരിഗണന
നല്കുക …!
………………………………………
……………
………………………………………
…………………..
ഉടനെതന്നെ ആ സ്ത്രീ പേഴ്സ് തുറന്നു
തന്റെ
ഭർത്താവിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്
എടുത്തു കൊടുത്തു
നിർഭാഗ്യവശാൽ പാവം സ്വന്തം
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്
ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ല.
.
ഗുണപാഠം : ഭാര്യയുടെ കഴിവിനെ
ഒരിക്കലും വില കുറച്ചു
കാണരുത് …!
………………………………………
……………
………………………………………
……………………..
അയാൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വാങ്ങി
മെഷീൻ ഇൽ
swipe ചെയ്തപ്പോൾ മെഷീനിൽ
” ENTER OTP SENT TO YOUR MOBILE

എന്ന് കാണിച്ചു….!
.
ഗുണപാഠം : ചില സമയങ്ങളിൽ
മനുഷ്യന് അമളി
പറ്റിയാലും മിഷ്യൻ സ്മാർട്ട്
ആയിരിക്കും…!
………………………………………
……………
………………………………………
……………
………….
ഒടുവിൽ നിരാശയോടെ ആ സ്ത്രീ
പുറത്തേക്കു
നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ
കയ്യിലിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണ്
ഒന്ന് ചിലച്ചു…
അവർ ഫോണ് എടുത്തു
നോക്കുമ്പോൾ, ഭർത്താവ് OTP
( ONE TIME
PASSWORD ) അവരുടെ മൊബൈൽ
ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ്
അയച്ചിരിക്കുന്നു.
അത് കണ്ടു സന്തോഷത്തോടെ ആ
സ്ത്രീ
സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു
തിരിച്ചു
വീട്ടിലേക്കു പോയി…
.
അല്ലെങ്കിലും എല്ലാ
ഭർത്താക്കന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യ
സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ
വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ. അതിനു
വേണ്ടി സ്വന്തം
ജീവൻ പോലും കളയാൻ
തയ്യാറാകും… പാവങ്ങൾ….
.
.
Post
പുതിയതാണ്

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s