രാമചന്ദ്രന്‍ അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ ! നിങ്ങളില്‍ പാപമില്ലാത്തവര്‍ അയാളെ കല്ലെറിയട്ടെ ? പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളീ, നീ വിചാരിച്ചാല്‍ ഒരു നന്മ വിളയിക്കാന്‍ കഴിയും atlas ramachandran Column , ദാസനും വിജയനും SathyamOnline

http://www.sathyamonline.com/column-dasanum-vijayanaum/latest-news/31161

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s