പേടി

ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോള് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം…… പഠിക്കണം, നല്ല ജോലി വാങ്ങണം, കുറെ പണമുണ്ടാക്കണം…….. അങ്ങനെ……, അങ്ങനെ….ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു ചായ കുടിച്ചപ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് മാറി……..ഹോ……!!!! ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി…..!!!

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s