തമിഴ് നാട്ടിൽ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് മഴ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ചടങ്ങു നടത്തി!
രണ്ടു കുരങ്ങൻമാരെ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു: അന്നത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു!

ഇപ്പോൾ ജയലളിത ആ കുരങ്ങന്മാരെ അനേഷിച്ച് പോലീസിനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്

ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യിക്കാൻ!

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s