🙂 മുമ്പ് കെട്ട് പ്രായം കഴിഞ്ഞ്
വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ
കുറിച്ചായിരുന്നു
മാതാപിതാക്കളുടെ ദുഖം
ഇന്നത് ഡിഗ്രി
കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വെറുതെ
ഇരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെ
കുറിച്ചായി😭😂:'(

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s