സത്യം

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154084300439767&id=682649766
……………………………..
നീന്താൻ വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്നവൻ ആർക്കിമീഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടാണോ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്? ആർക്കിമിഡീസ് പ്ലവത്വം കണ്ടു പിടിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്നവന്റെ അനുഭവം മാറുകയില്ല. ആർക്കിമിഡീസ് നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു മനസിലാകുന്ന ഒരു രീതി വിധാനം അതിൽ കണ്ടെത്തി. അതേ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചവർക്കും അത് ശരിയാണെന്നു തോന്നി. അതത്രയും കുറേ പേർക്ക് സമ്മതമായതു കൊണ്ടും വേറൊരു നിരീക്ഷണം സാദ്ധ്യമല്ല എന്നു പണ്ഡിതന്മാർ അന്ധമായി കരുതുന്നതു കൊണ്ടും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അത് സമ്മതമാകണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാശിയുടെ പേരാണ് സയൻസ്. സയൻസ് ഒരു വിശ്വാസമാണ്. പേപ്പസി പോലെ. അതനുഭവമാകണമെന്നില്ല. പരിമിത ഫലങ്ങൾ തന്നാൽ തന്നെ സത്യമാണെന്നു വിശ്വസിക്കണം.

അദാണ്!

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s