കൗമാരെ ആചരെത് പ്രാപ്തോ ധര്മാന് ഭാഗവതാനിഹ
ദുര്ലലഭം മാനുഷം ജന്മം
തദപ്യധ്ര്രുവമര്ത്ഥദം
(കുട്ടിക്കാലത്തെ ഭാഗവത ധര്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കണം കാരണം മനുഷ്യ ജന്മം അതിദുര്ല്ലഭമാണ്. അതാകട്ടെ ഉയര്ന്ന പീഠത്തിലെത്താനുല്ലതും)

image

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1091007030965237&id=100001678505471

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s