“ഒടുവിലെൻ ഭാണ്ഡത്തിൽ ഭദ്രമായ് സൂക്ഷിച്ച
തുടു ചന്ദനത്തുണ്ടു വിറകും ..
അന്ത്യമായ് കൺചിമ്മുമഗ്നിക്കു നല്കി ഞാൻ
ഒന്നതിൻ ചൂടേറ്റു വാങ്ങി
പാടുന്നു നീണ്ടൊരീ യാത്രയിൽ തളരുമെൻ പാഥേയമാകുമൊരു ഗാനം.
ഒരു കപട ഭിക്ഷുവായ് ഒടുവിലെൻ ജീവനെയും
ഒരുനാൾ കവർന്നു പറന്നു പോവാൻ
നിഴലായി നിദ്രയായ് പിന്തുടർന്നെത്തുന്ന
മരണമേ നീ മാറി നിൽക്കൂ.. ”
പാഥേയം
ഓ.എൻ.വി;

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s