മന്ത്രം O

Hanuman Mantra – 4

Recite this Hanuman Mantra 21000 times to eradicate diseases, evil spirits and other types of disturbances in life.

ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा |

Om Namo Bhagvate Aanjaneyaay Mahaabalaay Swaahaa ?

Hanumanmantra

ॐ ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय लंकाविध्वंसनाय अंजनी गर्भ संभूताय शाकिनी डाकिनी डाकिनी विध्वंसनाय किलिकिलि बुबुकारेण विभिषणाय हनुमद्देवाय ॐ ह्रीं श्रीं हौं हाँ फट् स्वाहा।।

Om Aing Hring Hanumate Ramdutay Lankavidhvansnay Anjani Garbh Sambhutay Shakini Dakini Dakini Vidhvanssnay Kilikili Bubukaren Vibhishanay Hanumaddevay Om Hring Shring Haung Ha Phat Swaha ||

Atmonnati Rudra Gayatri Mantra

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे ,महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ।।

Om Tatpurushaay Vidmahe ,Mahadevay Dheemahi Tanno Rudrah Prachodayat ||

Rudra Mantra

ॐ अघोरेभ्योsथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य:। सर्वेभ्य: सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रूद्र रुपेभ्य:।। ॐ नमो भगवते रुद्राय ।।

Om Aghorebhyoath Ghorebhyo Ghor Ghoratebhyah | Sarvebhyah Sarv Sarvebhyo Namaste Astu Rudra Rupebhyah ||

Tvarit Rudra Mantra

।।ॐ यो रुद्रोsन्गौ योsप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवना-विवेश तस्मै रुद्राय नमोsस्तु।।

|| Om Yo Rudroangau Yoapsuy Oshadhishu Yo Rudro Vishvabhuvana-Vivesh Tasmai Rudray Namoastu ||

LaghuMrityunjay Mantra

।।ॐ ह्रौं जूं सः ।।

|| Om Hraung Jung Sah ||

Dashakshari Mantra-

।।ॐ जूं सः मां पालय-पालय ।।

|| Om Jung Sah Mang Paalay-Paalay ||

Dvadashakshari Mantra

।। ॐ जूं सः मां पालय-पालय सः जूं ॐ ।।

||Om Jung Sah Mang Paalay-Paalay Sah Jung Om ||

Mahamrityunjay Mantra

।।ॐ ह्रौं ॐ जूं सः भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् । उर्वारूकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात् भूर्भुवः स्वरों जूं सः ह्रौं ॐ ।।

||Om Hruang Om Jung Sah Bhurbhuvah Swah Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pustiwardham | Urwarukmivbandhanaan Mrityormuksheey mamritat Bhurbhuvah Swaraung Jung Sah Hraung Om |

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: