രാമായണ മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പട്ടേന സുവർണ്ണ വല്ലി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ രാമായണ ഏകാഹം 13 – 8 – 2016 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും പങ്കെടുത്ത് ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് പാത്രീഭൂതരാവുക

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s