​*ജനനം*

മററുള്ളവരാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്.
*പേര്*

അതും മറ്റൊരോ നമ്മെ അങ്ങിനെ വിളിച്ചതാണ്.
*വിദ്യഭ്യാസം*

നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്.
*ധനം, വരുമാനം*

മറ്റാരോ നൽകിയതാണ്.
*ആധരവ്*

മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.
*ആദ്യവും നമ്മേ കുളിപ്പിച്ചത്*

 മറ്റാരോ ആണ്
*ഇനി നമ്മേ അവസാനം കുളിപ്പിക്കേണ്ടത്*

 അതും മറ്റു വല്ലവരൊക്കെയാണ്

*ആദ്യം നമ്മ അണിയിച്ചൊരുക്കിയത്*

മറ്റാരോ ആണ്
*ഇനി അവസാനം നമ്മേ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതും* മറ്റാരോ ആണ്
*മരണാനന്തരം നമ്മുടെ* *സമ്പാദ്ധ്യങ്ങൾ*

അത് മറ്റാർക്കോക്കെയോ ഉള്ളതാണ്.

*മരണാനന്തര ക്രിയകൾ*

മാറാരൊക്കെയോ ആയിരിക്കും നിർവ്വഹിക്കുക.
.

*പിന്നെയെന്തിന് നാം* *മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കണം….!??*
*പിന്നെയെന്തിനാണ് നാം*

*അഹങ്കരിക്കുന്നത്….!??*

*അതിനാൽ സഹജമായി സംഭവിച്ചു പോകുന്ന കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചം പൊറുത്തും മറന്നും സ്നേഹിച്ചും മുന്നോട്ട് പോവുക….*

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s