ഇന്ന് പുലർച്ചെ പാടിച്ചാൽ പഞ്ചമൂർത്തി സ്ഥാനത്ത് പുറപ്പെട്ട പൊട്ടൻ ദൈവം അഗ്നി ക്ക് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നൂ..

ഇന്ന് പുലർച്ചെ പാടിച്ചാൽ പഞ്ചമൂർത്തി സ്ഥാനത്ത് പുറപ്പെട്ട പൊട്ടൻ ദൈവം അഗ്നി ക്ക് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നൂ..

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s