അമ്മ

​സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്തെങ്കിലും തരുന്നു എങ്കിൽ അത് പെങ്ങളായിരിക്കും👧🏻
അടികൂടി വഴക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരുന്നു എങ്കിൽ അത് സഹോദരനായിരിക്കും👦🏻
ചോദിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരുന്നു എങ്കിൽ അത് പിതാവായിരിക്കും👴
ചോദിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞു തരുന്നു എങ്കിൽ അത് അമ്മയായിരിക്കും👏👏👏👏👏✨✨✨✨✨✨✨✨
Happy Mothers Day☺

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s