അപകടം – പ്രാർത്ഥനകൾ

വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാന്‍ വിളിച്ചുപറയുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതി ലൈന്‍ പൊട്ടി ദേഹത്ത് വീണ് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് ഗുരുതരം

http://dhunt.in/2AFUB?s=a&ss=pd

via Dailyhunt

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s