ജീവിതം

എന്താണ് ജീവിതം ?
ഒരിയ്ക്കൽ ഒരു പത്ര പ്രവർത്തകൻ പ്രസിദ്ധനായ പാചകക്കാരനെ അഭിമുഖത്തിനിരുത്തി
പത്രക്കാരൻ :

 

ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയൂ …?
പാചകക്കാരൻ :
ജീവിതമോ ..?
 അത് ………………………
ആയുസ്സെന്ന നാക്കിലയിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ വിളമ്പിയ സദ്യ .!
അവിയൽ പോലെ സമ്മിശ്രമായ അനുഭവങ്ങളും. അച്ചാർ പോലെ നീറുന്ന ഓർമകളും. പപ്പടം പോലെ പൊടിയുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും ….
രസം പോലെ ഇടയ്ക്ക് വച്ച് കണ്ടുമുട്ടി പിരിയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും… 
ചില നേരങ്ങളിൽ ഓലൻ പോലത്തെ നിർവികാരതയും…

കാളൻ പോലെ ആറ്റിക്കുറുക്കിയെടുത്ത അനുഭവങ്ങളും…

മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി പോലെ മധുരമാം ബാല്യ കൌമാരങ്ങളും…

കളി ചിരി പറയും കായ വറുത്തതും    ശർക്കര ഉപ്പേരിയും…

ഏറെ മധുരിയ്ക്കും യൗവനമെന്നൊരു പാലട പ്രഥമനും ഒടുവിലായ് …

വാർദ്ധക്യമെന്ന കയ്പേറിയ കൊണ്ടാട്ടവും …
അതുതന്നെയല്ലേ ജീവിതം…

സമയം ആവുമ്പോൾ ഇലമടക്കി മടങ്ങുക…
നല്ലൊരു whatsapp post… ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യൂ… 
🌹🙏🏼🙏🏼🙏🏼🌹

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s