കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

കിഴക്കോട്ടു തലവച്ച് ഉറങ്ങുന്നതുത്തമമാണോ?
     ‘ ആവാം തെക്കോട്ട് 

       അരുതേ പടിഞ്ഞാട്ട്

       വർജ്ജ്യം വടക്കോട്ട് 

       ഉത്തമം കിഴക്കോട്ട് ‘
എന്നാണ് കിടപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ചൊല്ല്. പണ്ടു കാലത്ത് മുതൽ പൂർവ്വികർ കിഴക്കിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വീടുപണിയുമ്പോൾ കിഴക്ക് ദർശനം ആകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു  ദക്ഷിണ ആയാലും വസ്ത്രം ആയാലും കിഴക്കിന് അഭിമുഖമായി നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു. വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതും കിഴക്കിന് അഭിമുഖമായി. കിഴക്കുവശത്ത് വടക്കുമാറി കിണറും തെക്കുമാറി തൊഴുത്തും പണിയാറുണ്ട്. 

 

     ഭൂമിക്കുചുറ്റും തെക്കുനിന്നും വടക്കോട്ടും  കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ടുമായി രണ്ടു കാന്തികവലയങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് കടന്നു പോകുന്ന കാന്തികവലയം ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുമൊക്കെ ഈ വലയത്തിലൂടെയാണ് ഭൂമിക്കുചുറ്റും തങ്ങളുടെ കാന്തിക ശക്തി പകരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവൻറെ നിലനിൽപ്പിനുപകരിക്കുന്ന ജീവസന്ധാരണശക്തി ലഭ്യമാകുന്നതും ഈ വലയത്തിലൂടെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ കിഴക്കിൻറെ ശക്തി അപാരമാണ്.   അതുകൊണ്ട് തന്നെ   ഉറങ്ങുന്നതിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സദ്കർമ്മങ്ങളും കിഴക്ക് ഗുണകരം തന്നെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൂർവ്വികർ ആചാരങ്ങളിലൂടെ പല നിഷ്ടകളും പറഞ്ഞത്.

About renjiveda

I'm not I
This entry was posted in Witnessing from in and Out. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s