ബജറ്റ് ചെലവ് ചുരുക്കണമെന്ന് സാമ്ബത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ്

പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ ബജറ്റ് പ്രതിസന്ധിയിലാകും; ചെലവ് ചുരുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാമ്ബത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ്

http://dhunt.in/3ofm7?s=a&ss=pd

via Dailyhunt

ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

http://dhunt.in/DWND

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s