A Poem on a Pournamy night

അഗ്നിജ്വാലകളിനുള്ളുള്ളിലൊ
രഗ്നിബിന്ദുവിലായിര
മഗ്നിമണ്ഡലദ്യുതിയായ് മരുവുമഖിലാണ്ഡമഗ്നിജ്വാലാമുഖിനായികയ്ക്കെൻ വിനമ്രമഗ്നിപ്രണാമം🙏

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: