ക്ഷേത്രാഭിവൃദ്ധി

“ആചാര്യ തപസാ മ്നായ ജപേന നിയമേന ച ഉത്സവേനാന്ന ദാനേന”
ക്ഷേത്രാഭിവൃദ്ധി പഞ്ചധാ’

1)ആചാര്യന്റെ തപസ് (പൂജകന്റെ നിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ പൂജകന്റെ മന്ത്രദീക്ഷ )
2)ജപഹോമാദികൾ
3)ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കീഴ് വ ഴക്കങ്ങളും
4)ഉത്സവം
5)അന്നദാനം
എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്നത്.

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s