പ്രചോദനാത്മകം

A must Read Positive Quote:-
പ്രചോദനാത്മക സന്ദേശങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം…

°✓ *_reniTham_* ✓°

മഹദ് ശ്രേണിയിലെ ശ്രീ ബുദ്ധനും, പുല്യോട്ടും കാവിനരികിലെ പൂർവ്വിക പ്രധിനിധിയായ ചാത്തൂട്ടിയേട്ടനും ഒരേ പോലെ ഒരേ തട്ടകത്തിൽ നമുക്ക് ഉജ്വലമായ ആശയങ്ങൾ പകർന്നു തരുന്നു…

°✓ *_reniTham_* ✓°

വായിച്ചവരും വായിക്കാത്തവരും അടുപ്പമുള്ള കൂട്ടായ്മകളിലേക്കീ ഊർജം ഫോർവേർഡ് ചെയ്ത് മഹദ് സാന്നിദ്ധ്യങ്ങളായി മാറുന്നു.

To be continued

….

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: