വിദ്യാർത്ഥി ലക്ഷണം 🔯२ंजीतं☯

*വിദ്യാര്‍ത്ഥി ലക്ഷണം*

====================

കാക ദൃഷ്ടിര്‍ബകധ്യാനം ശ്വാനനിദ്രാ തഥൈവ ച
അല്പാഹാരം ജീര്‍ണ്ണവസ്ത്രമേതദ്വിദ്യാര്‍ത്ഥിലക്ഷണം

*സാരം* :-

കാക്കയെപ്പോലെ തക്കം പാര്‍ത്തിരിക്കുക, കൊക്കിനെപ്പോലെ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമായി ചിന്തിക്കുക, ശ്വാനനെപ്പോലെ (നായയെപോലെ) ഉറക്കത്തിലും ഉണര്‍വ്വോടെ ഇരിക്കുക, അല്പം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, മോടിയ്ക്കായി വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കുക – ഇവയെല്ലാം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങളാകുന്നു.

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s