സാഹിത്യസപര്യ സാധനയാക്കിയ സന്ന്യാസിയാണ് സിദ്ധനാഥാനന്ദ സ്വാമികളെന്ന് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി പറഞ്ഞു.

2017 ജന്മശതാബ്ദി

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s