5ര

താളിമാതളം

ഉറുമാമ്പഴം മാതളനാരകം

ദാഡിമം

മധുകുക്കുടി

അമ്ലചതുഷ്ടയം(നാമം):: നാലു പുളിവൃക്ഷങ്ങള്‍ (അമ്പഴം, താളിമാതളം, മരപ്പുളി, ഞെരിഞ്ഞാമ്പുളി ഇവ നാലും)

Pomegranate

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s