ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

⚡💥⚡💥⚡
ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്
😳😳😳😳

മനസിനുണ്ടാവുന്ന സമ്മർദത്തെ ( ദേഷ്യം, അസൂയ, സങ്കടം… തുടങ്ങിയവ) അതിജീവിക്കാനായി ശരീരം വൻതോതിൽ അഡ്രിനാലിൻ, നോർ അഡ്രിനാലിൽ, കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടും.

താൽകാലികമായി ടെൻഷൻ മാറിയേക്കാം എങ്കിലും രക്തത്തിലെ ഈ ഹോർമോണുകൾ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

ഹൃദയരോഗം, അൾസർ, ആസ്തമ , അലർജി, സോറിയാസിസ്, മൈഗ്രൈൻ, പ്രമേഹം, ആർത്തവ സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ, വയറിലെ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചിലത് മാത്രം‼

വളരെ കാലം മരുന്ന് കഴിച്ചാലും പലപ്പോഴും ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ പൂർണമായും സുഖമാകാറില്ല

യോഗശാസ്ത്ര/മനശാസ്ത്ര സമീപനത്തിലൂടെ എളുപ്പം മാറ്റി എടുക്കാവുന്ന രോഗങ്ങളാണിത്

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s