വസുധൈവക കുടുബകമെന്ന സങ്കൽപം

മാനവർക്ക് വിഷ്ണുഭക്തിയും ധർമ്മബോധവും ഉയർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ വിശ്വമാനവികതയിലൂന്നിയ വേദവീക്ഷണം മാനവ വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണ്….സുദർശനം എന്നത് സുവ്യക്തമായ ദർശനം എന്നർത്ഥം പുരുഷ സുക്താന്തർഗതമായ വിരാട് പുരുഷരൂപത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വിശ്വരൂപദർശനം തന്നെയാണ് സുദർശനം എന്ന സമഗ്രമായ ആശയം – വസുധൈവക കുടുബകമെന്ന സങ്കൽപം –

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: