ഗുരുപരിചയം

ഗുരുപരിചയം
താന്ത്രിക രംഗത്തെ പ്രസ്ഥാനത്രയകർത്താവായ, ശ്രീ ഭാസ്കരരായർ, എന്ന ലൗകിക നാമമുള്ള ഭാസുരാനന്ദനാഥയുടെ പരമ്പരയിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തു വരുന്ന ഗുരുവാണ് ശ്രീ കെ. എം. പ്രഭാകരമന്നാടിയാർ എന്ന ലൗകികനാമം വഹിക്കുന്ന നാഗാനന്ദനാഥ.
Resided at Kannadi Palaghat, Wife Deepamba ( Baalamba) Resigned from the post of Station Master Indian Railways.
കണ്ണാടി ഗ്രാമത്തിലെ സ്ഥലദേവതയായ ‘മുകുരേശ്വരി’ യുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന ഗുരു, ‘മുകുരേശ്വരീ സുപ്രഭാതം’ എന്ന സ്തോത്രം രചിച്ച്, ആ ഭക്തി അന്വർത്ഥമാക്കി.
നാലുകൃതികളാണ് ലഭ്യമായവ. ഇതിൽ ‘അന്തർമുഖനായ അർജ്ജുനൻ’ എന്ന കവിത.അർജ്ജുനനും ഒരു താന്ത്രികനായിരുന്നു ?
ഹരിസുധാലഹരിയിലെയും, മുകുരേശ്വരീ സുപ്രഭാതം

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: