വിശ്വാസം

*വേറെ ഒരാൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതവും സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല…..* *എന്നാൽ* *നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാണ്.!!* 🔅 —-🔅 —-🔅

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s