പാത്തുമ്മയുടെ ഫോണ്‍ വിളി..

പാത്തുമ്മ ബൂത്തിലെ പയ്യനോട്…😨😨😨

എനിക്ക് എന്റെ മോനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം ഇജ്ജ് ഇൗ നംബര്‍ ഒന്ന് കുത്തി തരോ..?😨

പയ്യന്‍:- നംബര്‍ പറ ഉമ്മാ..☺☺

പാത്തുമ്മ:- തിരി തിരി പിന്നെയും തിരി അഞ്ചാറ് വട്ടം തിരി..
😳😳
പയ്യന്‍ അദ്ധാളിച്ചു പോയി. ഇത് എന്താ ഉമ്മാ.?😳😳😳

പാത്തുമ്മ:- ഇതാണ് ഓന്റെ നംബര്‍.😉😉😉

പയ്യന്‍:- പാത്തുമ്മയുടെ കയ്യിലുള്ള തുണ്ട് പേപ്പര്‍ വാങ്ങിച്ച് നംബര്‍ ഒന്ന് നോക്കി.

നംബര്‍ 3335603

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: