ചോദ്യം:

നാമം ജപിച്ചവനും നാമം ജപിക്കാത്തവനെയും സുനാമി വന്നപ്പോയ കൊണ്ടുപോയി…. അതുപോലെ ദേ കൊറോണയും….

എന്താ ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ? അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി എന്താ ഇങ്ങനെ ഒന്നു പറഞ്ഞു തരാമോ ?

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: