പുല്ലുമുളക്കില്ല

ഒാടിയ വഴിക്ക് പുല്ലുമുളക്കില്ല എന്ന കൃഷി ഓഫീസറുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് , ഓടാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ടന്നുകാണിക്കുന്ന ഗവഃ ഡോക്ടറുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ,മറ്റൊരു ചെടിയുടെ മുകളില്‍കൂടി ഒാടില്വ എന്ന സത്യവാങ്ങ് മൂലം.( ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ഇത്രയും രേഖകള്‍ വേണം.

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: