സമഭാവന

സൗഹൃദൻ എന്നാൽ സമഭാവനയുള്ളവൻ എന്നർത്ഥം. സമഭാവനയുള്ളവർ തമ്മിലേ സുഹൃദ് ബന്ധം നിലനിൽക്കൂ എന്നു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.
സമഭാവനയില്ലാത്തവർ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം അവരുടെ ഭാവന നമ്മിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഇടയാകുന്നു. അതിനു മറുപടി കൊടുക്കാൻ പ്രേരണയുണ്ടാകുന്നു. അത് ആനന്ദത്തിനു ദോഷമുണ്ടാകുന്നു. ആനന്ദത്തിൽ നിന്നാണ് കർമ്മ പുഷ്ടിയുണ്ടാകുന്നത്.
അതു കൊണ്ട് സമഭാവനയില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത അകലം നിലനിർത്തി സ്നേഹം നിലനിർത്തുക- ഷജിൽ അറയ്ക്കൽ [ ജനനായകൻ പത്രം]
സുപ്രഭാതം

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s