ജപവും ധ്യാനവും – 9

“ജപവും ധ്യാനവുമില്ലാതെ ഒരുവന് എങ്ങനെ കഴിയാനാകും? അവ ശീലിക്കപ്പെടേണ്ടവയും പാലിക്കപ്പെടേണ്ടവയുമായ നിഷ്ഠകളാണ്”

-ശ്രീ ശാരദാദേവി

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s