ഓണപരീക്ഷ

ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ് നീളും; ഓണപരീക്ഷ ഉണ്ടായേക്കില്ല
http://dhunt.in/aetrk?s=a&ss=wsp
Source : “കേരളകൗമുദി” via Dailyhunt

ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
http://dhunt.in/DWND

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s