അറിവ്‌ മനുഷ്യന്റെ സഞ്ചാരവഴിയിൽ, അന്ധകാരത്തിൽനിന്നും പ്രകാശം പരത്തുന്ന തെരുവ് വിളക്കുപോലെയാണ്.

നമ്മുടെ അറിവ്‌ വലിയവനെന്ന ഭാവം നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കരുത്. നമ്മെ അത്‌ അഹങ്കാരിയുമാക്കരുത്

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s