ശ്രീവചനം – കർക്കിടകം

Asst Accounts Officer Shri. Sreenivasan Sir Nilambur

ജീവിതത്തിൽ,

ഓരോ കോളവും ഫില്ല് ചെയ്തേ പോകാവു.

ഒരു നിമിഷവും, ഒരൊറ്റ മുഹുർത്തവും ആസ്വാദ്യകരമാക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവരുത്.

Thoughts captured during our Annual Audit at Electrical Division Payyannur

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: