ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത പഠനം

Sreyas പേജ് ലൈക്‌ ചെയ്യൂ

ശ്രീഭഗവാന്‍ പറഞ്ഞു: ഇക്കാണുന്ന സകല പ്രപഞ്ചവും എന്‍റെ അവ്യക്ത രൂപത്താല്‍ അകവും പുറവും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രപഞ്ചഘടകങ്ങളും എന്നില്‍ത്തന്നെയുള്ളവയാണ്. ഞാനാകട്ടെ അവയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല.

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത പഠനം : http://www.sreyas.in/bhagavad-gita-study
ശ്രേയസ് ഫേസ്ബുക്ക്‌ പേജ് : http://www.facebook.com/sreyasin

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: