രാശി ഭാഗം കല

1     രാശിചക്രം    അന്തമില്ലാത്ത ആകാശത്തിൻറെ മദ്ധ്യത്തിൽ ചക്രംപോലെ  സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന   ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള രാശിചക്രത്തെ 12 സമഭാഗങ്ങളാക്കുന്നതിലൊന്നാണ് രാശി …….

1 രാശി = 360/12 = 30 ഡിഗ്രി …..                                          

ജ്യോതിഷത്തിൽ ഡിഗ്രിക്ക് ” ഭാഗ ” എന്നു പേർ ..

ഒരു ഭാഗയെ 60 സമഭാഗങ്ങളാക്കുന്നതിലൊന്ന് ” കല ” ……60 കല = 1 ഭാഗ = 1 ഡിഗ്രി ……..                       അപ്പോൾ ഒരു രാശി = 30 ഡിഗ്രി = 30 ഭാഗ = 1800 കല ..                                                             രാശിചക്രത്തിൽ മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശികളും …അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെ 27 നക്ഷത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു                                      b                                                                                                         2 രാശികളുടെ ആകൃതികൾ                               1 – മേടം ( ARIES ) — ആട്                                                                                                                     2 – ഇടവം (TAURUS ) — കാള                                                                                                             3 – മിഥുനം ( GEMINI ) —  വീണാധാരികളായ ദമ്പതികൾ                                4- കർക്കിടകം ( CANCER ) — ഞണ്ട്                                                                                                5 – ചിങ്ങം ( LEO ) — സിംഹം                                                                                                            6 – കന്നി ( VIRGO ) –അഗ്നിയും സസ്യവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് തോണിയിൽ                                                       കയറി ജലാശയതിൻറെ മറുകരക്കു പോകുന്ന  കന്യക …….

7 – തുലാം ( LIBRA ) —   ഒരു പുരുഷൻ     ..കൈയിൽ കോൽത്രാസ്                          പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപം                                                                      

8 — വൃശ്ചികം ( SCORPIO ) — തേൾ                                                                                                  9 — ധനു ( SAGITARUS ) — പൂർവ്വാർദ്ധം ( first half ) — വില്ലുധരിച്ച പുരുഷൻ                                                                        ഉത്തരാർദ്ധം ( second half– കുതിരയുടെ രൂപം              

10 — മകരം ( CAPRICON ) — പൂർവ്വാർദ്ധം —  മാനിൻറെ മുഖം                                                                                                          ഉത്തരാർദ്ധം —   മുതലയുടെ രൂപം                            

11 — കുംഭം ( AQUARIUS ) — കുടം ധരിച്ച പുരുഷൻ                                                                 12 — മീനം ( PISCES ) — തമ്മിൽ ക്രമം വിപരീതമായി കിടക്കുന്ന                                                                                                     രണ്ടുമത്സ്യങ്ങൾ                                                                                            

3   രാശികളുടെ ദിക്കുകൾ                                 1 — മേടം ,ചിങ്ങം , ധനു — കിഴക്കേദിക്ക്                                                                                   2 — ഇടവം , കന്നി , മകരം — തെക്കേദിക്ക്                                                                                 3 — മിഥുനം , തുലാം , കുംഭം പടിഞ്ഞാറേദിക്ക്                                               4 — കർക്കിടകം , വൃശ്ചികം , മീനം — വടക്കേദിക്ക്                                                               

ഉദയാൽപരം  രാശിയുണ്ടാകുന്നത്                 ഒരു ദിവസത്തെ സൂര്യോദയം മുതൽ അടുത്ത ദിവസത്തെ സൂര്യോദയം  വരെയുള്ള 24 മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് ഭൂമി 12 രാശികളെ കടന്നുപോകുന്നു .. അപ്പോൾ 1 രാശിക്ക് 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 കാലഹോര ( 5 – നാഴിക ) ദൈർഘ്യം … എന്നാൽ കാലഭേദവും സമയഭേദവും അനുസരിച്ച് ഓരോ രാശിയുടേയും സമയത്തിന് അൽപം വ്യത്യാസം വരുന്നു                                         കാരണം ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെങ്കിലും സമവൃത്തമല്ല — ദീർഘ വൃത്തമാണ് , ധുവപ്രദേശങ്ങൾ അൽപം പരന്നതുമാണ് ..                                                                                                                                                                                                                                    

5 ഉദയരാശി                 6  അസ്ഥമയരാശി                                                                            

സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അതാതു മാസത്തിൻറെ പേരുള്ള രാശിയിലാണ് .. അതാണ്‌ ഉദയരാശി .                 .                                                                                            

സൂര്യൻ അസ്ഥമിക്കുന്നരാശി അസ്ഥമായരാശി — ഉദയ രാശിയുടെ ഏഴാം രാശി ..                                                                                                                                                      

 ഉദാഹരണം ;- ഉദയ രാശി – ചിങ്ങം …….അസ്ഥമയരാശി – കുംഭം                                                                 .                                                                                                                                                           7         ഉദയാൽപരം                                                                        

ജന്മമാസത്തിൻറെ ആകെ തീയതികൾകൊണ്ട് ആമാസ രാശിപ്രമാണ സമയത്തെ ഹരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ആ രാശിയിൽ ഒരു ദിവസംകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈർഘ്യം  കിട്ടും … ഏതു തീയതിയ്ക്കുള്ള ഉദയാൽപരം അറിയണമോ , അതിൻറെ തലേതീയതിവരെ സൂര്യൻ എത്ര സമയം ഉദയരാശിയിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയും സമയം ആ രാശിപ്രമാണത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ ഉദയാൽപരം  ലഭിക്കും                                                                                                                             ഉദാഹരണം ; – ജനനം കർക്കിടകം 17 തീയതി ..കർക്കിടകം ആകെ  31 ദിവസം … ജനനസ്ഥലത്തെ കർക്കിടകരാശി പ്രമാണം         .. 2 മണിക്കൂർ 7.1 മിനിട്ട് ..                       2 മണിക്കൂർ 7.1 മിനിട്ടിനെ 31 കൊണ്ട് ….ഹരിക്കുക  ..127.1/31 = 4.1 മിനിട്ട് ..                     4.1 X 16 = 65.6 മിനിട്ട് ..                                  ഉദയാൽപരം = 127.1 — 65.6 = 61.5                     1 മണിക്കൂർ 1.5 മിനിട്ട്                                                                                                                                                                                                                                              8     രാശിപ്രമാണം                                                 ..                                                ദക്ഷിണകേരളം       …… മദ്ധ്യകേരളം               ഉത്തരകേരളം                                         മണിക്കുർ  മിനിട്ട്        മണിക്കൂർ  മിനിട്ട് …..മണിക്കൂർ മിനിട്ട്          മേടം  ……  ………….1             51.1                        1            50.4                     1              49.5                                                                                                                                                                            ഇടവം                    2             04.4                        2              3.6                     2                2.8                                                                                                                                                                            മിഥുനം                   2             11.1                        2             11.2                     2                11.6                                                                                                                                                                          കർക്കിടകം           2               7.1                        2              7.6                    2                  8.4                                                                                                                                                                            ചിങ്ങം                    1             59.6                        1             59.8                   2                 1.2                                                                                                                                                                              കന്നി                        1              58.0                       1             58.8                  2                 0.4                                                                                                                                                                              തുലാം                     2                3.1                       2               4.4                    2                 5.2                                                                                                                                                                            വൃശ്ചികം             2               10.4                     2               10.8                   2               11.2                                                                                                                                                                            ധനു                         2                8.4                      2                 8.8                   2                 8.4                                                                                                                                                                            മകരം                     1                57.2                    1                56.4                   1              55.5                                                                                                                                                                            കുംഭം                     1                46.4                     1               45.2                   1               44.3                                                                                                                                                                          മീനം                        1                 43.6                    1                43.2                   1              42 .5                                                                                                                                                                                                              9    രാശിപ്രമാണം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തൽ                                                       ആവശ്യമുള്ള  ദിവസത്തെ സൂര്യോദയാസ്ഥമയ സമയങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക  .. ഉദയം മുതൽ അസ്ഥമയം  വരെയുള്ള മണിക്കൂർ മിനിട്ട് — പകൽ …………… അസ്ഥമയം  മുതൽ അടുത്ത ദിവസ ഉദയം വരെയുള്ള മണിക്കൂർ മിനിട്ട് —  രാത്രി ..                 തൻസ്ഥലത്തെ രാശിപ്രമാണ പട്ടികയിൽ നിന്നും  ഉദയരാശി  മുതൽ 6 രാശികൾ കൂട്ടിനോക്കുക .. പകൽസമയവുമായി വരുന്ന വ്യത്യാസത്തെ 6 ആയി വിഭജിച്ചു   ആ ഓരോ രാശികളിലും കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത് രാശിപ്രമാണം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുക .. ഇപ്രകാരം  അസ്തമയ  രാശിവച്ച്  രാത്രി സമയവുമായി വരുന്ന വ്യത്യാസത്തെ ബാക്കി 6 രാശികളിലുമായും രാശിപ്രമാണം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുക                                                            ….. ഉദാഹരണം :- മേടമാസം ഉദയം 6.10 ….അസ്ഥമയം 6.32 . .അപ്പോൾ പകൽ 12 മണിക്കൂർ 22 മിനിട്ട് ..                                                                                                                                                                                     രാശിപ്രമാണം                                                                                     1   ഉദയരാശി മേടം — 1 മണിക്കൂർ   50.4 മിനിട്ട്                                                                       2  ഇടവം                    —  2          ”              3.6    ‘                                                                                   3  മിഥുനം                   —  2          ”            11.2                                                                                       4  കർക്കിടകം           —  2          ”              7.6                                                                                 .     5  ചിങ്ങം                    —  1          ”            59.6                                                                                       6  കന്നി                        —  1          ”            58.8                                                                                                                                 __________________                                                                                                         ആകെ         12          ”            11.2     ‘                                                                                                  പകൽ   12 മ 22 മി — രാ പ്ര  12 മ 11.2 മി = 10.8 മി കുറവ്                                     .             10.8/6 = 1.8 മി  ..    മേൽ 6  രാശികളിലും 1.8 മി വീതം കൂട്ടുക                                                         10     രാശിസന്ധി                                                                                                   …..ഒരു രാശിയുടെ 30 താമതു ഡിഗ്രിയും   അടുത്ത രാശിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു  ഡിഗ്രി യും കൂടി രണ്ടു ഡിഗ്രി  രാശിസന്ധി              .                                                                                                                                                                                                                                         11   രാശിവിവരണം                                                                1 –    ഓജരാശികൾ  (  പുരുഷ രാശികൾ /  ക്രൂരരാശികൾ ) – 6 .                                      .               മേടം  ,  മിഥുനം ,  ചിങ്ങം  , തുലാം  , ധനു  , കുംഭം                                                 2  –  യുഗ്മരാശികൾ   ( സ്ത്രീ രാശികൾ  /  സൗമ്യരാശികൾ ) – 6      .                                         ഇടവം ,  കർക്കിടകം  , കന്നി ,  വൃശ്ചികം ,  മകരം  , മീനം                                                 ഓജ രാശിയിൽ പുരുഷനും  , യുഗ്മരാശിയിൽ സ്ത്രീയും                                                       ജനിക്കുന്നതുത്തമം                                                                                                            3 – ചരരാശികൾ – 4  —  മേടം , കർക്കിടകം ,തുലാം , മകരം                                              4 – സ്ഥിര രാശികൾ – 4  — ഇടവം , ചിങ്ങം , വൃശ്ചികം , കുംഭം                                         5 – ഉഭയ(കോണ്‍)രാശികൾ – 4  — മിഥുനം , കന്നി , ധനു , മീനം                                           6 – ശീർഷോദയരാശികൾ – ചിങ്ങം , കന്നി , തുലാം ,വൃശ്ചികം ,കുംഭം                                                                                       മിഥുനം                                                                                     7 –  പഋഷ്ഠൊദയരാശികൾ  – മേടം , കർക്കിടകം , ഇടവം ,ധനു ,                                                                                                      മകരം                                                                                   8 – .ഉഭയോദയരാശികൾ – മീനം രാശി                                                                                       9 – പകൽ രാശികൾ – 6 —  ചിങ്ങം , കന്നി , തുലാം , വൃശ്ചികം , കുംഭം ,  മീനം ….                         ഈരാശികളിൽ പകൽ ജനിച്ചാൽ ലഗ്നത്തിനു പ്രത്യേക ബലം                10 – രാത്രി രാശികൾ – 6 — മേടം , ഇടവം , മിഥുനം , കർക്കിടകം , ധനു , ….മകരം …                     ഈ .രാശികളിൽ രാത്രിയിൽ ജനിച്ചാൽ ലഗ്നത്തിനു പ്രത്യക ബലം        11 – ജല രാശികൾ — കർക്കിടകം , മീനം , മകരം ഉത്തരഭാഗം (second haif ) — ഈരാശികൾ ലഗ്നാൽ നാലാം ഭാവമായാൽ ആ ഭാവത്തിനു പ്രത്യേക ബലം            12 – ചതുഷ്പാംഗ രാശികൾ  — ധനു രാശിയുടെ ഉത്തര ഭാഗം , മകരം      .                                  രാശിയുടെ പൂർവ്വ ഭാഗം ( first half ) , ചിങ്ങം , ഇടവം രാശികൾ          ….                      ലഗ്നാൽ പത്താം ഭാവമായാൽ ആ ഭാവത്തിനു പ്രത്യേകബലം                    13 – നരരാശികൾ — മിഥുനം , കന്നി . കുംഭം , ധനു പൂർവ്വ ഭാഗം …….ഇതിലൊന്നു                                                           ലഗ്നമായാൽ ലഗ്നത്തിനു പ്രത്യേകബലം                            14 – ജലാശ്രയരാശികൾ– ഇടവം , മിഥുനം , കന്നി , വൃചികം , കുംഭം ….ഈ ……..                   രാശികൾ ലഗ്നാൽ ഏഴാം ഭാവമായാൽ ആ  ഭാവത്തിനു .പ്രത്യേകബലം  15 — കേന്ദ്രരാശികൾ                  — ലഗ്നം , 4 ,7 ,10 ഭാവങ്ങൾ                                                    16 – ത്രികോണരാശികൾ          — ലഗ്നം , 5 ,-9          ”                                                                  .17 – ചതുരശ്രരാശികൾ            — 4 ,8                         ”                                                                    18 – പണപരരാശികൾ              —  2 , 5 , 8 , 11            ”                                                                    19 – ആപോക്ലിമ രാശികൾ      —  3 , 6 , 9 , 12            ”                                                                   20 – ഉപചയ രാശികൾ             —  3 , 6 , 10 , 11          ”                                                                  .21 – അപചയ രാശികൾ — 1 , 2 , 4 , 5 . 7 , 8 , 9 , 12   ”                                                                  22 – സ്ഥലരാശികൾ – മേടം , ചിങ്ങം , തുലാം , ധനു                                                                23 – ഊർദ്ധമുഖരാശികൾ -സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയും                                                                                                   അതിൻറെ  12 , 2 , 3  രാശികളും                                                 24 – അധോമുഖരാശികൾ – സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ  4 , 5 , 6 , 7                                                                                                                           ,രാശികൾ                                            25 –  തിര്യങ്ങ്മുഖ രാശികൾ – സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ  8 9 10                                                                                                             11 രാശികൾ                                                        26 – ഹൃസ്വ ദീർഘ സമ രാശികൾ                                                                                                                            മേടം , ഇടവം , കുംഭം – ഹൃസ്വരാശികൾ 3                                                                              ചിങ്ങം , കന്നി , തുലാം , വൃശ്ചികം – ദീർഘരാശികൾ 4                                                       മിഥുനം , കർക്കിടകം , ധനു , മകരം , മീനം  – സമരാശികൾ 5                                                                                                                                                                                                                  12      രാശിയുടെ അവസ്ഥ                                                                               രാശിക്ക് 6 ഡിഗ്രി ബാല്യം , 6 ഡിഗ്രി കൌമാരം , 6 ഡിഗ്രി യൌവ്വനം , 6 ഡിഗ്രി വാർദ്ധക്യം ,  6 ഡിഗ്രി മരണം ഇങ്ങനെ 5 അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്                                              ഓജരാശിക്ക് ബാല്യം തുടങ്ങി മരണം അവസാനവും  , യുഗ്മരാശിക്ക് മരണം തുടങ്ങി ബാല്യം അവസാനവുമാണ്‌ . ഗ്രഹം രാശിയുടെ ഏതവസ്ഥയിൽ നിക്കുന്നുവെന്നു കണ്ട് ബലം നിർണ്ണയിക്കണം . യൌവ്വനത്തിനു ബലാധിക്യം , മരണാവസ്ഥയിൽ ബലമില്ല ..                                                                       .                                             ..                            13    രാശിബലം.                                                                                    രാശിക്ക് ആ രാശ്യാധിപാൻറേയോ , ആ രാശ്യാധിപബന്ധു ഗ്രഹങ്ങളുടേയോ , വ്യാഴത്തിൻറേയോ , ബുധൻറേയോ യോഗമോ ദൃഷ്‌ടിയോ ഉണ്ടായാൽ ആ രാശിക്ക് ബലമുണ്ട്                                                                                                                                  14        സ്പുടം                                                                                                           ഒരു ജാതകത്തിൽ  ജനസമയവും ,  ആ സമയം ഗ്രഹങ്ങൾ അവരവർ  സഞ്ചരിക്കുന്ന രാശികളിൽ എത്രമാത്രം മുമ്പോട്ടു കടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും                   സൂക്ഷ്മമായി   കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കണക്കുകൂട്ടലാണ് സ്പുടം                                                                                                                                                                                                                                                 .       രാശിയിൽ ചെന്ന സമയം                                                                                      സ്പുടം     =   _________________________     X   30 ഡിഗ്രി                                                                                   രാശി ദൈർഘ്യം                                                                                                                    ======================================    ==========                                                                                   

കടപയാദി’

പല രീതിയിലുള്ള അക്ഷര സംഖ്യാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ആര്യഭടൻ ആര്യഭടീയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ക്രമത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ് ഭാസ്കരാചാര്യർ ലഘു ഭാസ്കരീയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ക്രമം. ഇവ രണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു വരരുചിയുടെ കാലം മുതലേ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു വന്ന ‘കടപയാദി’ സമ്പ്രദായം.“കടപയ വർഗ ഭവൈരിഹ പിണ്ഡാന്തൈരക്ഷരൈ രങ്കനേഞേ ശൂന്യം ജ്ഞേയം തഥാസ്വരേ കേവലേ കഥിതേ”

എന്നു വരരുചി പ്രമാണം. അതനുസരിച്ച് താഴെകൊടുത്ത പട്ടികയിലെ ഓരോ കോളത്തിലും വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ വില അതതു കോളത്തിനു മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും.

1234567890
അക്ഷരങ്ങളോടു ദീർഘമോ വള്ളിയോ ചേർത്താലും വില മാറില്ല. ഉദാ: കി, കു, കേ എല്ലാം 1 തന്നെ. സ്വരാക്ഷരങ്ങൾക്ക് പൂജ്യമാണു വില. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഴ, റ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾക്കും കേരള ജ്യോതിഷികൾ പൂജ്യം കൽപിച്ചിരിക്കുന്നു. (എന്നാൽ വരരുചിക്ക് റ = ര = 2 ആണ്). ൽ, ൾ, ൻ, ൺ എന്നീ ചില്ലുകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന പദങ്ങൾ വന്നാൽ (ഉദാ: പാൽ) യഥാക്രമം ല, ള, ന, ണ എന്നു കണക്കാക്കി വില നൽകണം. കൂട്ടക്ഷരത്തിന് അതിലെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിൻറെ വിലയാണു നൽകേണ്ടത്. ഉദാ: ക്ത=ത = 6 , ഗ്ന= ന = 0 എന്നിങ്ങനെ. ‘കടപയാദി’ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളുടെ ക്രമത്തിൽ അക്കങ്ങൾ എഴുതിയ ശേഷം ക്രമം തിരിച്ചിട്ടു വായിച്ചാലേ ഉദ്ദേശിച്ച സംഖ്യ കിട്ടു. ഉദാ: ഗണപതി = 3,5,1,6. ക്രമം തിരിച്ചിടുമ്പോൾ 6153. അതുപോലെ നാദലയം = 0,8,3,1. തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ 1380.============================================

Links that may be useful

http://rgkrishnanchry.blogspot.com/2015/11/blog-post_25.html

https://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%9C%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B7%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82_%E0%B4%9C%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B5%E0%B5%81%E0%B4%82/%E0%B4%85%E0%B4%A7%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%82_2

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s