മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആദ്യപാഠം

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആദ്യപാഠം
ഇന്നലത്തെ മഴയ്ക്ക് മുളച്ചു വന്ന വാക്സിൻ കമ്പനി മുതലാളി പൂനാവാലയും അംബാനിയും അദാനിയും, അതായത് ഇരുപതോ മുപ്പതോ വർഷം മാത്രം ബിസിനസ് പാരമ്പര്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സുകാർ ഭരണകൂടത്തെ ഇത്രമാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 300ഉം 500 ഉം വർഷത്തെ ബിസിനസ് പാരമ്പര്യമുള്ള യൂറോപ്പിലെയും അമേരിക്കയിലെയും ബിസിനസ്സുകാർ ലോകം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം.

ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി, ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി, ഇന്ത്യയും തെക്കൻ അമേരിക്കയും അറബ് നാടുകളും , ആഫ്രിക്കയും എല്ലാം അടക്കി ഭരിച്ച ഈ കമ്പനികൾ യൂറോപ്പിലെ ചില ബിസിനസ്സുകാരുടെ സ്വന്തമാണെന്നത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ബിസിനസുകാർ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും പോലീസിന്റെയും പട്ടാളത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെ എങ്ങനെ ലോകം ഭരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആദ്യപാഠം അതാണ് . ഒരു ജനാധിപത്യ മുതലാളിത്ത രാജ്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരോ ഭരണാധികാരികളോ ജനങ്ങളോ അല്ല, അവിടുത്തെ ബിസിനസ്സുകാർ ആണ് .

ആയുധ /എണ്ണ / ഐറ്റി / മരുന്ന് കമ്പനികളിലെ മൂലധന നിക്ഷേപകർ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ , സാംസങ് എന്ന ഒരൊറ്റ കമ്പനി സൗത്ത് കൊറിയൻ ഭരണകൂടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പൂനാവാലയും അംബാനിയും അദാനിയും ഭരണകൂടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

മോദി ആയാലും, രാഹുൽ ആയാലും, …. ആരായാലും ഈ ബിസിനസുകാരെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് ആറുമാസം പോലും ഭരണത്തിൽ തുടരാനാകില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.

കാരണം ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും ചിന്തകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഈ ബിസിനസുകാരുടെ കൈയിലാണ് എന്നത് തന്നെ.

Sree
03/09/22

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: