യാമം, ഗുളികന്‍, മാന്ദിക്ഷണികഗ്രഹങ്ങള്‍

ജ്യോതിഷ വിജ്ഞാന ശകലങ്ങള്‍ 97
യാമം, ഗുളികന്‍, മാന്ദി
ക്ഷണികഗ്രഹങ്ങള്‍ – 4 (671)
*
ശനിയുടെ യാമത്തിലെ പൂര്‍ണ്ണ മുഹൂര്‍ത്താന്ത്യത്തെയാണ് ഇവിടെ മാന്ദി എന്നു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മുഹൂര്‍ത്ത സന്ധിയിലാണ് മാന്ദിയുടെ ഉദയം വരിക. രണ്ടു നാഴിക (48 മിനിട്ട്) യാണ് ഒരു മുഹൂര്‍ത്തം. പകല്‍ 15 നക്ഷത്ര മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍, രാത്രി 15 നക്ഷത്ര മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ 30 നക്ഷത്ര മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളാണുള്ളത്.
ഞായറാഴ്ച 26-ാം നാഴികയെന്നത് 13-ാം മുഹൂര്‍ത്താന്ത്യവും;
തിങ്കളാഴ്ച 22-ാം നാഴികയെന്നത് 11-ാം മുഹൂര്‍ത്താന്ത്യവും;
ചൊവ്വാഴ്ച 18-ാം നാഴികയെന്നത് 9-ാം മുഹൂര്‍ത്താന്ത്യവും;
ബുധനാഴ്ച14-ാം നാഴികയെന്നത് 7-ാം മൂഹൂര്‍ത്താന്ത്യവും;
വ്യാഴാഴ്ച 10-ാം നാഴികയെന്നത് 5-ാം മുഹൂര്‍ത്താന്ത്യവും;
വെള്ളിയാഴ്ച 6-ാം നാഴികയെന്നത് 3-ാംമുഹൂര്‍ത്താന്ത്യവും;
ശനിയാഴ്ച 2-ാം നാഴികയെന്നത് 1-ാം മുഹൂര്‍ത്താന്ത്യവും ആണ്.
ഉദിക്കുക എന്ന വാക്കിന് ചക്രവാളത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നാണര്‍ത്ഥം.
ഗുളികന്റെ ഉദയം – ആ യാമസന്ധി ചക്രവാളത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പടുന്നസമയം.
മാന്ദിയുടെ ഉദയം – മുഹൂര്‍ത്തസന്ധി ചക്രവാളത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പടുന്നസമയം. അതായത് ഗുളികോദയ സമയത്തെ ലഗ്നസ്ഫുടമാണ് ഗുളികസ്ഫുടം. മാന്ദിഉദയ സമയത്തെ ലഗ്നസ്ഫുടമാണ് മാന്ദിസ്ഫുടം.
ചുരുക്കത്തില്‍ ഗുളികനും മാന്ദിയും രണ്ടാണ്.
ശനിയുടെ യാമാരംഭം ഗുളികന്‍ എന്ന പേരിലും; ശനിയുടെ യാമത്തിലെ പൂര്‍ണ്ണ മുഹൂര്‍ത്താന്ത്യം മാന്ദി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പടുന്നു.
ഗുളികനും, മാന്ദിക്കും ശനിയുമായുള്ള ഈ ദൃഡബന്ധം കാരണം അവയെ ശനിയുടെ പുത്രന്മാര്‍ എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും ദോഷ ഫലപ്രദര്‍ തന്നെ.
ഈ രണ്ടു ശനിപുത്രന്മാരും (ഗുളികനും മാന്ദിയും) ദുഷ്ടന്മാരായിരിക്കും. അവര്‍ രണ്ടു പേരും യാതൊരു രാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നുവോ ആ രാശിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നു. (ശുഭം)

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: