2022 സെപ്റ്റംബർ 14

🙏🇮🇳 ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച 🇮🇳🙏

പൊതു വർഷം
2022 സെപ്റ്റംബർ 14


സംസ്‌കൃത വർഷം
196,08,53,124.
ശ്വേതവരാഹ കല്പം, വൈവസ്വത മന്വന്തരം – 7, ചതുർയുഗം -28, കലിയുഗവർഷം-5124, (ബാക്കി 4,26,876 വർഷങ്ങൾ), ബൃഹസ്പതി സംവത്സരം – ശുഭാകൃതു,
ശകവർഷം -1944, ദക്ഷിണായനം, വർഷം ഋതു, ഭാദ്രപദം മാസം,
കൃഷ്‌ണപക്ഷം.
തിഥി: ചതുർത്ഥി (10 നാ 35 വിനാ = 10.30 മണി വരെ), തുടർന്ന് പഞ്ചമി (നാളെ 12 നാ 02 വിനാ = 11.05 മണി വരെ)
കലിദിനം -18,71,371
മലയാളം കൊല്ലവർഷo
1198 ചിങ്ങം 29
നക്ഷത്രം അശ്വതി (സംസ്കൃതം – അശ്വതി) (1 നാ 47 വിനാ – 6.59 മണി വരെ), ശേഷം ഭരണി (സംസ്കൃതം – ഭരണി) ( നാളെ 4 നാ 36 വിനാ – 8.06 മണി വരെ), തുടർന്ന് കാർത്തിക (സംസ്കൃതം – കൃതിക) ( പിറ്റേന്ന് 9 നാ 13 വിനാ – 9.57 മണി വരെ).
രാഹുകാലം: ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00 മുതൽ 1.30 മണി വരെ.
ഗുളികകാലം : രാവിലെ 10.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00 മണി വരെ.
പിറന്നാൾ: ഇന്ന് ഭരണി (നാളെ ഇല്ല)
ശ്രാദ്ധം : ഇന്ന് ഇല്ല (നാളെ ഇല്ല )
ഉദയം : രാവിലെ 6.18 മണി (തൃശൂർ)
അസ്തമയം: വൈകീട്ട് 6.23 മണി (തൃശൂർ)


Exchange & Market Rates:
US$ – ₹ 79.50
GB£ – ₹ 91.64
Euro€ – ₹ 79.54
Singapore Dollar – ₹ 56.55
Canadian Dollar – ₹ 60.58
Australian Dollar – ₹ 53.79
UAE Dirham – ₹ 21.65
Kuwaiti Dinar – ₹ 257.51
Bahraini Dinar – ₹ 210.92
Saudi Riyal – ₹ 21.15
Qatari Riyal – ₹ 21.84
Omani Riyal – ₹ 206.49

Repo Rate 4.90%, Reverse Repo Rate 3.35 %, CRR 4.50 %

Sensex – 60571.08 (+455.95)
Nifty – 18070.05 (+133.70)
(Yesterday Closing)


KERALA: GOLD 22ct 8gm : Rs.37400 (1 gm Rs.4675) Recorded HIGHEST 42000 07 August, 2020

Petrol rate/litre Rs.105.81
Diesel Rs.94.74
(6 am at Kochi)

India’s Forex Reserves
DEcreased to US$ 553.110 Bn as on 01 Septemver 2022, from US$ 561.050 Bn in the previous week). Recorded Highest US$ 642.453 Bn as on 03rd September 2021 & Lowest US$ 1.000 Bn in June 1991.
India – 4th Rank in World

  • GDP – 5th Rank *

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: