യത്ര വിശ്വം ഭവത്യേകനീഡം

” യത്ര വിശ്വം ഭവത്യേകനീഡം”.

ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു പക്ഷി കൂടായിത്തീരുക.

കാലുഷ്യങ്ങളില്ലാത്ത,

കൻമഷമില്ലാത്ത ,

ശത്രുതയില്ലാത്ത,

കേവലസ്നേഹവും വാത്സല്യവും

മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന

ഒരിടമായി

ലോകത്തെ

മാറ്റിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള

പ്രേരണാശക്തിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം.
(-ടാഗോർ)

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: