മോട്ടിവേഷൻ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

നമസ്തേ 🙏

പങ്ക്‌ വെക്കാനുള്ള മനസ്സ്‌
നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മയിലും
ഉള്ളത്‌ പങ്ക്‌ വെക്കാൻ
നമുക്കാവും

നമുക്കില്ലെങ്കിലും
മറ്റുള്ളവർക്ക്‌
നൽകാനുള്ള മനസ്സാണ്‌
മഹത്വമേറിയത്‌

നൽകുന്നത്‌ കൊണ്ട്‌
ഒരിക്കലും കുറവ്‌ വരില്ല
കൂടുതൽ വന്ന്
ചേരുകയേയുള്ളു

🌹 സുപ്രഭാതം🌹

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: