നരിക്കാട്ടറ പുള്ളി പെരുംകാളിയമ്മ Goddess of Protection

നരിക്കാട്ടറ പുള്ളി പെരുംകാളിയമ്മ  ദേവസ്ഥാനം – പുതുക്കൈ നീലേശ്വരം

**********************************************