ലക്ഷ്യങ്ങൾ

മാർഗ്ഗം തന്നെയാവണം ലക്ഷ്യവും

#Kunjoottan