യത്ര വിശ്വം ഭവത്യേകനീഡം

” യത്ര വിശ്വം ഭവത്യേകനീഡം”.

ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു പക്ഷി കൂടായിത്തീരുക.

കാലുഷ്യങ്ങളില്ലാത്ത,

കൻമഷമില്ലാത്ത ,

ശത്രുതയില്ലാത്ത,

കേവലസ്നേഹവും വാത്സല്യവും

മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന

ഒരിടമായി

ലോകത്തെ

മാറ്റിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള

പ്രേരണാശക്തിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം.
(-ടാഗോർ)

കുംഭത്തിലെ വെള്ളി

കണ്ണീരണിഞ്ഞ മഴക്കതിരുകൾ

കുംഭത്തിലെ വെള്ളി

കണ്ണീരണിഞ്ഞ മഴക്കതിരുകൾ

കുംഭത്തിലെ വെള്ളി

കണ്ണീരണിഞ്ഞ മഴക്കതിരുകൾ

കുംഭത്തിലെ വെള്ളി

ചാലക്കുന്നത്ത് ഇല്ലം, വയത്തൂർ

12°03’18.7″N 75°39’19.1″E
Nuchiyad, Kerala
https://maps.google.com/?q=12.055197,75.655314ചാലക്കുന്നത്ത് ഇല്ലം, വയത്തൂർ.Chaalakkunnath illam, near Vayathur Kaaliyar Kshetram, Ulickkal , Iritty, Taliparambu, Kannur, Chaalakkunnath illam, Vellur East, Payyannur, Chaalakkunnath illam, Puthukkai, Nileshwaram.Shri Vayathur Kaaliyar Kshetram ( Temple) is located in the Vayathur village, in Ulickkal Panchayath, Iritty, Taliparambu Route, Kannur district of Kerala.

renjiTham രഞ്ജിതം

renjiTham രഞ്ജിതം

renjiTham രഞ്ജിതം

renjiTham രഞ്ജിതം

renjiTham രഞ്ജിതം