ചന്ത്രക്കാരൻ

ചന്ത്രക്കാരൻ മാങ്ങയ്ക്ക് ചാരനിറം കലർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാം. വലുപ്പവും നിറവും മാംസള ഭാഗവും കുറവാണ്. പക്ഷെ കുലകളായി നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

Malayali Sadya – Kerala Traditional Feast

മലയാളി സദ്യ Malayali Sadya

Padmini Antharjanam

Malayali Sadya,Kerala,Traditional,Feast,

മലയാളി സദ്യ,മലയാളി,സദ്യ,ഡി.സി.,

അജിത്,നമ്പൂതിരി,നമ്പൂതിരി,

പത്മിനി അന്തർജ്ജനം,പാചകം,അന്തർജ്ജനം,

Ajith Namboothiri,Namboothiri,nambudiri,nambuthiri,namboodiri,Padmini Antharjanam,Antharjanam,Aattupuram,puthukkai number,kattipoyil,Nileshwaram,Payyannur,Kannur,Kasaragod,vidwan,APG,A.P.G,ona Sadya,vishu Sadya,utsava Sadya, traditional cooking, Kerala,”God’s Own Land” – Kerala, പാരമ്പര്യ പാചകം

Malayali Sadya – Kerala Traditional Feast

മലയാളി സദ്യ Malayali Sadya

Padmini Antharjanam

Malayali Sadya,Kerala,Traditional,Feast,

മലയാളി സദ്യ,മലയാളി,സദ്യ,ഡി.സി.,

അജിത്,നമ്പൂതിരി,നമ്പൂതിരി,

പത്മിനി അന്തർജ്ജനം,പാചകം,അന്തർജ്ജനം,

Ajith Namboothiri,Namboothiri,nambudiri,nambuthiri,namboodiri,Padmini Antharjanam,Antharjanam,Aattupuram,puthukkai number,kattipoyil,Nileshwaram,Payyannur,Kannur,Kasaragod,vidwan,APG,A.P.G,ona Sadya,vishu Sadya,utsava Sadya, traditional cooking, Kerala,”God’s Own Land” – Kerala, പാരമ്പര്യ പാചകം

A look on to the Road Behind

Pulliottumkaavu, Kalasham

image
Maaman AP

My Lineage…..

image
Maaman AP

Grand Son of Great Shambhu Namboothiri Arayakkkil

Perikamana illam, Pattena ( Father of AP Prasanna Shankaran Namboothiri , AP Sreenivas Master).

image
Maaman AP

AP Sreenivas Master giving out an order to one of the brothers.. (June 2014)

image
maaman AP

A look on to the Road Behind

Pulliottumkaavu, Kalasham

image
Maaman AP

My Lineage…..

image
Maaman AP

Grand Son of Great Shambhu Namboothiri Arayakkkil

Perikamana illam, Pattena ( Father of AP Prasanna Shankaran Namboothiri , AP Sreenivas Master).

image
Maaman AP

AP Sreenivas Master giving out an order to one of the brothers.. (June 2014)

image
maaman AP