Daru Shilpa

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2077430355878446&id=100008345055993

ഇത് സുരുഭായ് ( സുരേഷ് ),
മരത്തിലും ഇരുമ്പിലുമെന്നല്ല , ശില്പസൗന്ദര്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കലാകാരൻ.
വിദ്യ ഭഗവതിയുടെ വരദാനം ആണ് , അത് പല ഭാവഭേദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം സുരുഭായിയുടെ ആന ശില്പങ്ങളും വീണയും നാഗസ്വരവുമെല്ലാം കാണുമ്പോൾ

കല ഈശ്വരന്റ അനുഗ്രഹമാണ്. അതെല്ലാവർക്കും ഭഗവതി കൊടുക്കുകയില്ലാ എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.
ഒരു കലയിൽ പ്രാവിണ്യം
തെളിയിക്കുന്നവന്ന പ്രതിഭ എന്നു വിളിക്കുമെങ്കിൽ അനവധി കലകളിൽ പ്രാവിണ്യമുള്ളവനെ പ്രതിഭാസമെന്നു വിളിക്കുന്നു.

എങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു ഈശ്വര പ്രതിഭാസത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താം .
ദാരുവിൽ പ്രാണനെ പ്രതിഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു അൽഭുത പ്രഭാവത്തെ…
ബ്രഹ്മസൃഷ്ടിയുടെ തനി പകർപ്പ്… വരസാമജത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത്പ്പിടിച്ച് ദാരുവിൽ ഗജപ്രതിഷ്ട നടത്തുന്ന ഗജ നിർമ്മാണ ചക്രവർത്തി.. സുരേഷ് നന്തിപുലം(സുരുഭായ് മറവാഞ്ചേരി)… അറിയപ്പെടാത്ത കലാകാരൻമാർ അറിയപ്പെടട്ടെ…
ഭഗവതി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ..

❤️984684 2337…. സുരേഷ്

Tai Chi

image

തായ്ചി മൂവിങ്ങ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്.. സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലപോലെ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നെന്ന പോലെ ഒഴുകുന്ന ചലനങ്ങൾ.. പ്രകൃതിയ്ക്  ഒരു  താളവും സംഗീതവും ചലനവുമുണ്ട്.. തായ്ചി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം മനസ്സും പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച് അല്ല.. പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതത്തെ അറിഞ്ഞ് അതിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് നാം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് തായ്ചിയിലൂടെ  ചെയ്യുന്നത്.. പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസഗതിയെ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നാം ലയിക്കുക..പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസഗതിക്കൊത്ത് നാം സഞ്ചരിക്കുക.. ഒരു കാറ്റുവരുമ്പോൾ കടൽത്തീരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ  കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസത്തെ അറിഞ്ഞ് പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതത്തിലൂടെ നമുക്ക് ശരീരം ചലിപ്പിക്കാനാകണം.. പ്രകൃതിയ്ക് വിരുദ്ധമായി പോകാതെ പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ച്  പ്രകൃതിയായി മാറാനാകണം..അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് മറ്റ് മാര്ഷൽ ഫോമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് തായ്ചി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാത്തത്. വായുവിന്റെ ചലനവ്യതിയാനം അല്ലെ ഗതിയെ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്ന മറ്റൊരു ഫോം ഇതുപോലെ ഉണ്ടോയെന്ന് സംശയം.  വിരുദ്ധദിശകളിലേക്ക് ഒരെ സമയം ശരീരം ചലിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കയ്യും കാലും കണ്ണും ഒരെ സമയം കോര്ഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ സാമാന്യത്തിലധികം കോണ്സന്ട്രേഷൻ സ്വയം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന ഗുണവുമുണ്ട് ..  എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കുക അതാണ് തായ്ചിയുടെ വിജയം. എനര്ജി എന്നത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല കാരണം പ്രകൃതി എന്നത് നമ്മിൽ തന്നെയുണ്ട്.. ആകെ വേണ്ടത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക.. പ്രകൃതിയെന്തെന്ന് അനുഭവിത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന   ഇത്രയധികം ശരീരത്തിന് എനര്ജി തരുന്ന മറ്റൊരു ഫോമുണ്ടോ എന്ന് സംശയം.. ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഇത്രയധികം സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയം..

By Krishna Kumar in FB
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=796281840471330&id=100002685646723

Ways to Respect your children and ways to know them in a better way.

27 Ways to Respect your children and ways to know them in a better way.

image

Every parent Must read:

1. Put away your phone in their presence.

2. Pay attention to what they are saying.

3. Accept their opinions and point of view.

4. Engage in their          
conversations.

5. Look at them with respect.

image

6. Always praise them.

7. Share good news with them.

8. Speak well of their friends and loved ones to them.

9. Keep in remembrance the good things they did.

10. If they repeat a story, listen like it’s the first time they tell it.

11. Don’t bring up painful
memories from the past.

12. Avoid side conversations in their presence.

image

13. Don’t belittle/criticize their opinions and thoughts.

14. Respect their age.

15. Avoid cutting them off when they speak.

16. Give them the power of 
leadership when they are present.

17. Avoid raising your voice at them.

18. Avoid walking in front or
ahead of them.

image

19. Fill them with ur
appreciation even when
they don’t think they
deserve it. (Most Imp. one)

20. Avoid putting your feet up in front of them or sitting with your back to them.

21. Don’t speak ill of them  to the point where others
speak ill of them too.

22. Keep them in your prayers as much as possible.

23. Avoid seeming bored or
tired of them in their
presence.

24. Avoid laughing at their
faults / mistakes.

25. Choose your words carefully when speaking with them.

26. Call them by names they like.

27. Make them your priority
above anything n everything…

Children are parents treasure and their most precious gift on this land

They must have seen the world lesser than you but they see it in a different way which you need to appreciate

Listen to them and try giving them as much time as you can.

These moments are more precious than anything in this world…

Parenting is an art not a job

Popular blogging subjects

image
sponsorships & interest of shoppers keep changing but generally tend to follow this pattern below:

Blogs on Technology & Gadgets – technology subjects are extremely popular & there is a lot of interest among internet surfers to read all about new technology & new gadgets
Blogs on Celebrity News – celebrities are a great subject to blog. Especially if you are writing about celebrities & their daily lives, you could win a lot of fans on the internet
Blogs on Fashion & Jewelry – fashion blogs always find high paying sponsors especially from designers & fashion salons. Fashion Blogs are also great ways to sell fashion products to your readers
Blogs on Jobs and Employment Opportunities – jobs are always on high demand. People with jobs also look for changes. Blogs on job openings and employment opportunities are very popular in all segments of internet users
Blogs on Product & Service Reviews – while more & more people are shopping on the internet, these buyers also look for good detailed reviews of what they are about to buy. Be it books or computers, good review sites are extremely popular & could make you a lot of money in a short time
Blogs on Films Movies Music & Entertainment – this topic has an international appeal & you can build your reader base very quickly. Blogs on Movies Music & Entertainment are also suitable for shopping ads & always see high ad clicks & hence high earnings from advertisements
Blogs on Photography, Camera & Art – photo blogs are extremely popular within internet users. And you can win more by allowing people to download your pictures & art. One of the highest selling gadgets in the world in cameras – and photo blogs are great ways to sell photo accessories & make money from photo ads
Blogs on Social Life & Relationships – blogs that write on love, life & relationships are extremely high money earner on the internet. These blogs earn a lot of money from Personal Advertisements Networks & large companies like Yahoo, Batchmates, Classmates etc
Blogs on Small Business & Personal Business – these blogs earn a lot of money from local businesses. Blogs on real estate business, car dealerships & similar local businesses are sponsors of blogs on small business & local business
Blogs on Pets – people love pets and every other house either has pets or have pet lovers. Blogs on pets, writing about pets’ well being, pet health, pet food & pet games always make a lot of money from advertisers & from sales of pet products

Gustav Klimt 150th Birthday


* Gustav Klimt (July 14, 1862– February 6, 1918) was an Austrian symbolist painter
* One of the most prominent members of the Vienna Secession movement.
* His major works include paintings, murals, sketches, and other art objects.
* Klimt’s primary subject was the female body
* His works are marked by a frank eroticism

Link to Resource Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt
00========================================================================================00

Juan Gris – José Victoriano (Carmelo Carlos) González-Pérez

http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Juan_Gris_001.jpg/220px-Juan_Gris_001.jpg

José Victoriano (Carmelo Carlos) González-Pérez

March 23, 1887 – May 11, 1927,
better known as Juan Gris,
Spanish painter and sculptor who lived and worked in France most of his life.
His works, which are closely connected to the emergence of an innovative artistic genre—Cubism—are among the movement’s most distinctive.

Born in Madrid.

Studied mechanical drawing at the Escuela de Artes y Manufacturas in Madrid from 1902 to 1904

From 1904 to 1905 he studied painting with the academic artist José Maria Carbonero.

It was probably in 1905 that José González adopted the more distinctive pseudonym Juan Gris