ദശാദ്ധ്യായി


“സ്വല്പാ തഥാർഥ ബഹുലാ ച വരാഹ ഹോ രാ
തസ്യാ: പുന:പടുധിയാമപി ദുർഗമോfർഥ:
ഭട്ടോൽപലാദിരചിതാ വിവൃതീർവിലോക്യ
സ്പഷ്ടം കരോതു ഹൃദി ദൈവവിദർഥമസ്യാ: “
സാരം – വരാഹമിഹിരനാൽ എഴുതപ്പെട്ട ഹോരാശാസ്ത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥം വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും അതിൽ വളരെയധികം അർത്ഥങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർഥമാകട്ടെ അതിബുദ്ധിശാലികൾക്കു കൂടി കഷ്ടമാകുന്നു. അതിനാൽ ജ്യോതിഷികൾ ഭട്ടോൽപ്പലം മുതലായ(പരമേശ്വരം, വിവരണം, ചന്ദ്രിക, പ്രകാശിക) വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നോക്കി ഹോരയുടെ അർത്ഥത്തെ ഹൃദയത്തിൻ(മനസ്സിൽ ) സ്പഷ്ടമായി ധരിച്ചു കൊള്ളണം.

പ്രശ്നമാർഗം ( പൂർവാർധം )
ശ്ളോകം -28
“ഹോരാം വരാഹമിഹിരാസ്യ വിനിഃ സൃതാം യേ മാലാമിവാധതി ദൈവ വിധ: സ്വകണ്ഠേ കൃഷ്ണീയ ശാസ്ത്രമപി ഭർതൃമതീവ സൂത്രം
തേഷാം സഭാസു മഹതീ ഭവതീഹ ശോഭാ “
സാരം – വരാഹമിഹിര ഹോരയെ മാലയെ കഴുത്തിൽ ധരിക്കുന്നതു പോലെ ഗ്രന്ഥാപേക്ഷ കൂടാതെ ചൊല്ലത്തക്കവിധം കണ്ഠസ്ഥയാക്കി ചെയ്യുകയും, നെടുമംഗല്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ മംഗല്യത്താലിയെ എല്ലായ്പ്പോഴും കഴുത്തിൽ തന്നെ വച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ കൃഷ്ണീയ ശാസ്ത്രത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും കണ്ഠ പാഠമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജ്യോതിഷികകൾക്ക്, ജ്യോതിഷക്കാരുടെ സഭകളിൽ വലിയ ശോഭയുണ്ടാക്കും -ശ്ളോകം 29


” ഹോരായാസ്തു ‘ദശാദ്ധ്യായാം വ്യാഖ്യായാം ക്രിയതാം ശ്രമ: ദൈവജ്ഞേന വിശേഷേണ ഫലമാദേഷ്ടുമിച്ഛതാ.”
സാരം – ഹോരയുടെ ദശാദ്ധ്യായി എന്നു പേരായ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ജ്യോതിഷികൾ പ്രത്യേകം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഫലം പറയുവാൻ വിചാരിക്കുന്നവർ അതിലേറെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു.-ശ്ളോകം 30


“ദശാദ്ധ്യായാം വിശേഷേണ ശ്രമോ നൈവ കൃതോ യദി ദുഷ്കര: ഫല നിർദേശസ്തദ്വിദാം ച തഥാ വച: “
സാരം – ദശാദ്ധ്യായി എന്ന ഹോരാ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പരിശ്രമിക്കാത്ത ജ്യോതിഷികൾ ഫലം പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കുവാൻ പ്രയാസപ്പെടും. ദശാദ്ധ്യായിയുടെ വലിപ്പത്തെ അറിയുന്ന മഹാന്മാർ അപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടു്.
ആ വചനത്തെ തന്നെ താഴെ കാണിക്കുന്ന ശ്ളോകവും ഉദ്ധരിക്കുന്നു.ശ്ളോകം 31

ശ്ളോകം 32
“അദൃഷ്ട്വാ യോ ദശാദ്ധ്യായീം ഫലമാദേഷ്ടുമിച്ഛതി ഇച്ഛത്യേവ സമുദ്രസ്യ തരണം സ പ്ലവം വിനാ .” ഇതി
സാരം – ദശാദ്ധ്യായി എന്ന ഹോരാ വ്യാഖ്യാനത്തെ പഠിക്കാതെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഫലം പറയുവാൻ മോഹിക്കുന്നതു്, കപ്പലുണ്ടായിട്ടും കടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള സമുദ്രത്തെ കപ്പലുകൂടിയില്ലാതെ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു പോലെയാകുന്നു.
ഇതുകൊണ്ടു് ഫലം പറഞ്ഞൊപ്പിക്കുന്നതു വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെന്ന സ്വന്താഭിപ്രായത്തെ ആചാര്യൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ ശ്ളോകം ദശാദ്ധ്യായീ പണ്ഡിത വചനമാകുന്നു.

Today August 1 , 2016

image

🙏 *ஓம் சரவண பவ* 🙏
🙏 *ഓം ശരവണ ഭവ* 🙏
———————————————-
🙏 *JAI SHREE KRISHNA* 🙏
എല്ലാവർക്കും 
ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും
സന്തോഷത്തിന്റെയും നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേരുന്നു
———————————————-
*! ! ! ഹരി ഓം ! ! !*
*ശുഭ സുപ്രഭാതം*

കല്യാണിലെ (മുംബൈയിലെ)
സൂര്യോദയമനുസരിച്ച്

*ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം*

കൊല്ല വർഷം:
*1191 കർക്കിടകം 17*
ക്രിസ്തു വർഷം
*2016 August 01*

വാരം: തിങ്കളാഴ്ച
സംവത്സര നാമം: ദുർമുഖ
കലി വർഷം : 5118
കലിദിനം: 1869137

ശകവർഷം
1938 ആഷാഢം 28
(Traditional Saka)
അയനം: ദക്ഷിണായനം
ഋതു : വർഷ
ഞാറ്റുവേല: പൂയം

നക്ഷത്രം: പുണർതം  02/08/2016  02.07 a.m. വരെ ശേഷം പൂയം
———————————————-
*ഇന്നത്തെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കേണ്ട* *നക്ഷത്രം:*
*പുണർതം*

🌹🎂🌹 ഇന്നു പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു 🌹🎂🌹
———————————————-
ഇന്നത്തെ ശ്രാദ്ധം ആചരിക്കേണ്ട നക്ഷത്രം: *പുണർതം*
———————————————-
*നാളത്തെ പിറന്നാൾ നക്ഷത്രം: പൂയം*
നാളത്തെ ശ്രാദ്ധം ആചരിക്കേണ്ട നക്ഷത്രം: *പൂയം*
———————————————-
തിഥി:
കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർദ്ദശി  02/08/2016  03.15 a.m. വരെ ശേഷം അമാവാസി
കരണം:
വിഷ്ടി   03.56 p.m. വരെ
ശകുനി  02/08/2016 03.15  a.m. വരെ ശേഷം ചതുഷ്പാത്
നിത്യ യോഗം:
വജ്രഃ 02/08/2016 03.19 a.m. വരെ ശേഷം സിദ്ധിഃ
രാഹു കാലം: 07.54 p.m. മുതൽ 09.31p.m. വരെ
ഗുളിക കാലം: 02.20 p.m മുതൽ 03.57 p.m. വരെ
യമകണ്ട കാലം: 11.07 a.m. മുതൽ 12.44 p.m. വരെ

(മുമ്പും രാഹുകാലം, ഗുളികകാലം, യമകണ്ട കാലം എന്നിവയുടെ സമയവ്യത്യാസത്തെപ്പറ്റി Clarify ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മുടെ
ഈ പഞ്ചാംഗത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കല്യാൺ ഉദയ സമയം കണക്കിന് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. സാധാരണ പഞ്ചാംഗത്തിൽ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ സൂര്യോദയം അനുസരിച്ചാണ് ഇവയെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ദിവസ പഞ്ചാംഗത്തിൽ Kalyan Base ചെയ്തും. അതാണ് വ്യത്യാസം) അതത് സ്ഥലത്തെ സൂരോദയമനുസരിച്ചാണ് ഇവ കണക്കാക്കുന്നത്.

ഉദയം: 06.17 a.m.
അസ്തമയം: 07.09 p.m.
ദുർ മുഹൂർത്തം:
12.18 p.m. മുതൽ  01.09 p.m.  വരെയും 03.44 p.m. മുതൽ 04.35 p.m. വരെയും
വർജ്ജ്യമുഹൂർത്തം:
02.29 p.m. മുതൽ 04.02p.m. വരെ
———————————————-
ഇന്ന് എന്തെല്ലാം ശുഭ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുഹൂർത്തം ഉണ്ട്?
ഇന്ന് *ഒരു ശുഭ കാര്യങ്ങൾക്കും മുഹൂർത്തം ഇല്ല*
———————————————-
നാളെ *02/08/2016* എന്തെല്ലാം ശുഭ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുഹൂർത്തം ഉണ്ട്?
*നാളെ ഒരു ശുഭ കാര്യങ്ങൾക്കും മുഹൂർത്തം ഇല്ല*
———————————————-
ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ
ഇന്ന് *അമാവാസി ഒരിക്കൽ*

നാളത്തെ വിശേഷങ്ങൾ:
നാളെ *അമാവാസി ദാനം (പിതൃതർപ്പണം പ്രാധാന്യം)*
(യോഗ ക്ഷേമ പഞ്ചാംഗ പ്രകാരം)

(Note: ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്സവം പോലെയുളള വിശേഷങ്ങൾ നക്ഷത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പഞ്ചാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം. സദയം ക്ഷമിക്കുക.)
==========================

*ഭഗവത് ഗീതയിൽ നിന്ന്:*
(തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് വിഷമമാണെന്നു തോന്നിയാലും പിന്നീട് ലളിതമായി തോന്നും).

*അധ്യായം നാല്:*
അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം:
(ആദ്ധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം – ആത്മാവിനേയും ദൈവത്തേയും അവർ തമ്മിലുളള ബന്ധത്തേയും സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം –
ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. അത്തരം അറിവ് നിഃസ്വാർഥമായ ഭക്തിയുക്തകർമ്മത്തിന്റെ (കർമയോഗം) ഫലമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്‍ ഗീതയുടെ പൂർവ്വകാല
ചരിത്രവും, കാലാകാലങ്ങളിലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്കുളള തന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യവും പ്രാധാന്യവും ഒരു ഗുരുവിനെ അതായത് സാക്ഷാത്ക്കാരം നേടിയ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യവും വിശദമാക്കുന്നു.)

*ശ്ലോകം 19*
യസ്യ സർവേ സമാരംഭാഃ
കാമസങ്കല്പവർജിതാഃ
ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധകർമാണാം
തമാഹുഃ പണ്ഡിതം ബുധാഃ

*വിവർത്തനം*
ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്നു മനസ്സിലാക്കണം.  ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു.

*ഭാവാർത്ഥം*
ഭഗവദ്ബോധമാർന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ അഭിജ്ഞർക്കേ സാധിക്കൂ.  ഭഗവദ് ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുളള വാസന ഇല്ലാത്ത ഒരാളകയാൽ അയാള്‍ സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം, തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ്യനാണെന്ന ജ്ഞാനത്തിൽ ഭസ്മീകരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.  അങ്ങനെയുളള പൂർണ്ണജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾ യഥാര്‍ത്ഥ പണ്ഡിതനാണ്.  ഭഗവദ്ദാസ്യത്തെക്കുറിച്ചുളള ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേതു പോലെ തന്നെയാണ്.  ഒരിക്കൽ ജ്വലിച്ചു കിട്ടിയാൽ കർമപ്രതികരണങ്ങളെയെല്ലാം അതു ചാമ്പലാക്കും.
( തുടരും )
==========================

*ഇന്നത്തെ അറിവ്*
ക്ഷേത്രാരാധന:
ഗ്രഹപ്പിഴശാന്തി ക്ഷേത്രദർശനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ കൈവരിക്കാം?
(തുടർച്ച)

ശിവൻ
ഗ്രഹദോഷശാന്തി ശിവ ഭജനത്തിലൂടെ

പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങൾ

1. ശിവം ശിവകരം ശാന്തം
     ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം
     ശിവ മാർഗ്ഗപ്രണേതാരം
     പ്രണതോസ്മി സദാശിവം
2. വന്ദേ ശംഭുമുമാപതിം സുര-
   ഗുരും വന്ദേ ജഗൽക്കാരണം
   വന്ദേപന്നഗഭൂഷണം  മൃഗധരം വന്ദേ പശൂനാം പതിം
വന്ദേ സൂര്യ ശശാങ്കവഹ്നി-
  നയനം വന്ദേ മുകുന്ദപ്രിയം
വന്ദേ ഭക്തജനാശ്രയം ച
  വരദം വന്ദേ ശിവം ശങ്കരം
3. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി
   ത്വമേവശരണം മമ
   തസ്മാത് കാരുണ്യഭാവേന
   രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര

(ആധാരം – അനുഷ്ഠാന വിജ്ഞാന കോശം)
(തുടരും)
==========================

*ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു*
ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി
എല്ലാവർക്കും ശുഭ ദിനം നേരുന്നു

(എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അറിവുള്ളവർ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനും അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അതു തിരുത്തി വായിക്കാനും അപേക്ഷിക്കുന്നു)

Siva, Mannar
*Nikhil’s Astro-Vizion*
Kalyan East
Maharashtra – 421 306
+919819277144
+919029404237
nikhilsvizion@gmail.com
info@nikhilsvizion.com
———————————————-
Visit Our Websites:
For your Astrology needs
http://www.nikhilsvizion.com

For your Pooja items
Requirements on Online
http://www.poojakart4u.com

Solar eclipse of May 10, 2013

Solar eclipse of May 10,
2013

image
Eclipses are Momentary

(From Wiki 🙂 en.m.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse_of_May_10,_2013

image

An annular solar eclipse will take place on May 9 – 10 (UTC), 2013, with a magnitude of 0.9544. A solar eclipse occurs when the Moon passes between Earth and the Sun , thereby totally or partially obscuring the image of the Sun for a viewer on Earth. An annular solar eclipse occurs when the Moon’s apparent diameter is smaller than the Sun, causing the Sun to look like an annulus (ring), blocking most of the Sun’s light.

An annular eclipse appears
as a partial eclipse over a region
thousands of kilometres wide.
Annularity will be visible from northern Australia and the southern Pacific Ocean, with the maximum of 6 minutes 3 seconds visible from the Pacific Ocean east of French Polynesia .

image
Bordering

Proud to Be an Indian !

Source<>

1. The official Sanskrit name for India is Bharat.

2. INDIA has been called Bharat even in Satya yuga (Golden Age).

3. The name `India’ is derived from the River Indus, the valleys around which were the home of the early settlers. The Aryan worshippers referred to the river Indus as the Sindhu.

4. The Persian invaders converted it into Hindu. The name `Hindustan’ combines Sindhu and Hindu and thus refers to the land of the Hindus.

5. The number system was invented by India. Aryabhatta was the scientist who invented the digit zero.

6. Sanskrit is considered as the mother of all higher languages. This is because it is the most precise, and therefore suitable language for computer software. (a report in Forbes magazine, July 1987 ).

7. Chess was invented in India.

Step forward,We are Lions

8. Algebra, Trigonometry and Calculus are studies, which originated in India. The’ place value system’ and the ‘decimal system’ were developed in 100 BC in India.

9. The first six Mogul Emperor’s of India ruled in an unbroken succession from father to son for two hundred years, from 1526 to 1707.

10. The World’s First Granite Temple is the Brihadeswara temple at Tanjavur in Tamil Nadu. The shikhara is made from a single ‘ 80-tonne ‘ piece of granite. Also, this magnificient temple was built in just five years, (between 1004 AD and 1009 AD) during the reign of Rajaraja Chola

11. India is…….the Largest democracy in the world, the 6th largest country in the world AND one of the most ancient and living civilizations (at least 10, 000 years old).

We are Such Stuff that Stars are made of..!

12. The 13th century poet saint Gyandev created the game of snakes & ladders. It was originally called ‘Mokshapat.’ The ladders in the game represented virtues and the snakes indicated vices. The game was played with cowrie shells and dices. Later through time, the game underwent several modifications but the meaning is the same i.e good deeds take us to heaven and evil to a cycle of re-births.

13. The world’s highest cricket ground is in Chail, Himachal Pradesh. Built in 1893 after levelling a hilltop, this cricket pitch is 2444 meters above sea level.

14. India has the most post offices in the world.

15. The largest employer in the world is the Indian railway system, employing over a million people.

16. The World’s first university was established in Takshila in 700 BC. More than 10,500 students from all over the world studied more than 60 subjects. The University of Nalanda built in the 4th century was one of the greatest achievements of ancient India in the field of education.

Spontaneous and Flexible we are, But as high and Strong as our Himaalayas

17. Ayurveda is the earliest school of medicine known to mankind. The father of medicine, Charaka, consolidated Ayurveda 2500 years ago.

18. Although modern images & descriptions of India often show poverty, India was one of the richest countries till the time of British in the early 17th Century. Christopher Columbus was attracted by India’s wealth and was looking for route to India when he discovered America by mistake.

19. The art of Navigation & Navigating was born in the river Sindh 6000 over years ago. The very word ‘Navigation’ is derived from the Sanskrit word NAVGATIH. The word navy is also derived from the Sanskrit word ‘Nou’.

20. Bhaskaracharya rightly calculated the time taken by the earth to orbit the sun hundreds of years before the astronomer Smart. His calculations were – Time taken by earth to orbit the sun: (5th century) 365.258756484 days.

21. The Indian Mathematician Budhayana first calculated the value of “pi”, and he explained the concept of what is known as the Pythagorean theorem. He discovered this in the 6th century, which was long before the European mathematicians.

22. Algebra, trigonometry and calculus also originated from India. Quadratic equations were used by Sridharacharya in the 11th century. The largest numbers the Greeks and the Romans used were 106 whereas Hindus used numbers as big as 10*53 (i.e 10 to the power of 53) with specific names as early as 5000 B.C. during the Vedic period. Even today, the largest used number is Tera: 10*12(10 to the power of 12).

23. Until 1896, India was the only source for diamonds to the world. (Source. Gemological Institute of America)

24. The Baily Bridge is the highest bridge in the world. It is located in the Ladakh valley between the Dras and Suru rivers in the Himalayan Mountains. The Indian Army built it in August 1982.

never to YIELD...!

25. Sushruta is regarded as the father of surgery. Over 2600 years ago Sushrata & his team conducted complicated surgeries like cataract, artificial limbs, cesareans, fractures, urinary stones and also plastic surgery and brain surgeries.

26. Usage of anesthesia was well known in ancient India medicine. Detailed knowledge of anatomy, embryology, digestion, metabolism, physiology, etiology, genetics and immunity is also found in many ancient Indian texts

Star trees

Star trees
Ashwathi-Kaanjiram
Bharani-Nelli
Katrthika – Athi
Rohini- njaval
Makayiram-Karingali
Thiruvaathira-Karimaram
Punartham-Bamboo
Pooyyam- Arayaal
Aayillyam-Naakam
Makam-Peral
Pooram-Plaashu
Uthram-ithi
Atham-Ambazham
Chithira-Koovalam
Chothi-Neermaruthu
Vishakham-vAYYANKATHAV
Anizham-Ilanji
Trikketta-Vetti
Moolam-Payina
Pooradam-Vanji
Uthradam-Plavu
Thiruvonam-Erukku
Avittam-Vanni
Chathayam-Kadambu
Pooruruttathi-Tenmaavu
Uthrattathi-Karimbana
Revathi-Irippa