രാശി മാറുന്ന വ്യാഴം

2015 ജൂലൈ 14 രാവിലെ 5.30 വ്യാഴം കർക്കടകരാശിയിൽനിന്നും ചിങ്ങം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയാണ്. 2016 ആഗസ്റ്റ് 16 വരെ വ്യാഴം ചിങ്ങം രാശിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വർഷം വ്യാഴത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ചിങ്ങത്തിലെ വ്യാഴത്തിന് പൊതുവിൽ ബലക്കുറവാണ് എന്നാണ് പ്രമാണം. അതിലുപരി വൃശ്ചികം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി ബലവാനായി വ്യാഴത്തെ ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ 2016 ജനുവരി 29-ാം തീയതി രാഹു രാശി സംക്രമണം നടത്തി ചിങ്ങത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പോൾ ശനി രാഹുവിനേയും വ്യാഴത്തേയും ഒരുമിച്ചു നോക്കും.

http://www.manoramaonline.com/astrology/astro-news/guru-in-rashi.html

രാശി മാറുന്ന വ്യാഴം

image
Wake up world

2015 ജൂലൈ 14 രാവിലെ 5.30 വ്യാഴം കർക്കടകരാശിയിൽനിന്നും ചിങ്ങം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയാണ്. 2016 ആഗസ്റ്റ് 16 വരെ വ്യാഴം ചിങ്ങം രാശിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വർഷം വ്യാഴത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ചിങ്ങത്തിലെ വ്യാഴത്തിന് പൊതുവിൽ ബലക്കുറവാണ് എന്നാണ് പ്രമാണം. അതിലുപരി വൃശ്ചികം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി ബലവാനായി വ്യാഴത്തെ ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ 2016 ജനുവരി 29-ാം തീയതി രാഹു രാശി സംക്രമണം നടത്തി ചിങ്ങത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പോൾ ശനി രാഹുവിനേയും വ്യാഴത്തേയും ഒരുമിച്ചു നോക്കും.

image
Renjiveda

http://www.manoramaonline.com/astrology/astro-news/guru-in-rashi.html